Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021

Namen ukrepa:

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 se izdaja na podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US).

Finančno nadomestilo se dodeli zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19. Dohodek se je od oktobra 2020 do januarja 2021 v primerjavi s povprečjem obdobja zadnjih treh let zmanjšal za več kot 30 %, zaradi zmanjšanega odkupa ovčjega in kozjega mesa ter s tem povečanja stroškov reje na kmetijskih gospodarstvih zaradi epidemije COVID-19.

Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.

Upravičenci:

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki redi drobnico (ovca je katerakoli ovčja samica, ki je vsaj enkrat jagnjila ali je stara vsaj eno leto; koza je katerakoli  kozja samica, ki je vsaj enkrat jarila ali je stara vsaj eno leto) ter izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila.

Pogoji za pridobitev sredstev:

Upravičenec mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:

 • oddati mora zbirno vlogo za leto 2021 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2021;
 • kmetijsko gospodarstvo mora biti na dan uveljavitve odloka vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
 • v letu 2021 mora biti vpisan v Evidenco imetnikov rejnih živali;
 • v Evidenco rejnih živali mora sporočiti podatke o staležu drobnice na dan 1. februarja 2021 in na ta dan imeti najmanj deset ovc oziroma koz;
 • na dan uveljavitve odloka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali osebnem stečaju;
 • na dan uveljavitve odloka ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v višini, ki presega 50 eurov;
 • na dan 31. decembra 2019 ne sme biti podjetje v težavah;
 • ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

 

Postopek za pridobitev finančnega nadomestila:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja izda informativno odločbo o izpolnjevanju pogojev na podlagi podatkov iz uradnih evidenc. Upravičenci ne vlagajo zahtevka za dodelitev finančnega nadomestila. Če upravičenec ugotovi, da je izračun v informativni odločbi nepravilen, lahko v 15 dneh od vročitve odločbe vloži ugovor.

 • Vodnik za stranke:

  Navodila | Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Finančne določbe:

 • Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega finančnega nadomestila na GVŽ ovc oziroma GVŽ koz.
 • Skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca se izračuna tako, da se število GVŽ ovc oziroma število GVŽ koz, sporočenih v Evidenco rejnih živali, na dan 1. februarja 2021, pomnoži z vrednostjo višine pavšalnega finančnega nadomestila, ki znaša 67 eurov na GVŽ ovc oziroma koz.
 • Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira ne sme presegati 225.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v primarni kmetijski proizvodnji.
 • Upravičencu, ki uveljavlja izredno pomoč za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v obliki mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), se finančno nadomestilo zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek, razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku na podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.
 • Isti upravičenec lahko pridobi finančno nadomestilo po odloku le enkrat.
 • Finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
 • Finančno nadomestilo se dodeli za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021.