Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19

Obvestilo

Ukrep je zaključen. Rok za oddajo zahtevkov se je iztekel 30.7.2020!

Namen ukrepa:

Odlok se izdaja na podlagi 74. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID - 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 49/20 in 61/20). Finančno nadomestila iz tega odloka se dodelijo v skladu s sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.

Zaradi zmanjšanega odkupa ovčjega in kozjega in motenj na trgu, ki so povezane s prekinitvijo odkupnih poti, še posebej v gostinstvu ter zmanjšanje neposredne prodaje v času izrednih razmer mesa ter s tem povečanja stroškov reje na kmetijskih gospodarstvih zaradi epidemije COVID-19 je sektor reje drobnice utrpel več kot 20% izpad dohodka.

Vlagatelji in upravičenci:

 • vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki redi drobnico in ki izpolnjuje  pogoje za pridobitev sredstev.

Pogoji za pridobitev sredstev:

 • upravičenec odda zbirno vlogo za leto 2020 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2020;
 • upravičenec je na dan 1. februar 2020 redil najmanj 10 ovc oziroma koz , kar je razvidno iz evidence imetnikov rejnih živali in evidence rejnih živali v skladu s Pravilnikom EIRŽ;
 • čreda na gospodarstvu je bila v letu 2020 cepljena proti bolezni modrikastega jezika, kar je razvidno iz uradnih evidenc;
 • na dan oddaje zahtevka za dodelitev pomoči upravičenec ne sme biti v osebnem stečaju, stečaju ali prisilni likvidaciji in mora imeti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 EUR;
 • upravičenec na dan 31.12.2019 ne sme biti podjetje v težavah;
 • upravičenec ni/ne bo uveljavljal izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 1.3. poglavja ZIUZEOP;
 • skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira ne sme presegati 100.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v kmetijski dejavnosti;
 • ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom ZKme_1;
 • za isti namen po odloku upravičenec ni že prejel javnih sredstev RS ali sredstva Evropske unije.

Roki:

Roki za oddajo zahtevka za finančno nadomestilo:

 • Podpisan obrazec » Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi  epidemije COVID-19« mora nosilec kmetijskega gospodarstva poslati po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (s pripisom »začasni izredni ukrepi – drobnica«)  do 30.julija 2020;
 • Na zahtevku upravičenec s podpisom  poda tudi izjavo glede izpolnjevanja pogojev podjetja v težavah
 • O izpolnjevanju pogojev odloči Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja z odločbo.

Obrazec:

(Pomembno opozorilo: priloga 2 zahtevka "Izjava o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev podjetja v težavah" je obvezna sestavina zahtevka za dodelitev nadomestila zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19". Vlagatelji jo morajo izpolniti, podpisati in jo priložiti zahtevku ne glede na to, ali zahtevek vlagajo kot pravna ali kot fizična oseba. V skladu z evropsko zakonodajo se namreč vsak subjekt, ne glede na njegov pravni status, smatra kot podjetje.)

Finančne določbe:

 • Finančno nadomestilo se dodeli na GVŽ ovce oziroma koze, ki se  izračuna na  podlagi števila  ovc oziroma koz, ki jih je redil upravičenec na 1. februar 2020, z uporabo koeficientov iz Pravilnika  EIRŽ;
 • OVCA je katerakoli ovčja samica, ki je vsaj enkrat jagnjila ali je stara vsaj eno leto;
 • KOZA je katerakoli kozja samica, ki je vsaj enkrat jarila ali je stara  vsaj eno leto;
 • Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša 78  EUR  na GVŽ ovce oziroma koze;
 • Skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca se izračuna tako, da se GVŽ izračunan na podlagi koeficienta iz Pravilnika EIRŽ pomnoži z  78 EUR;
 • Skupno finančno nadomestilo na upravičenca lahko znaša  največ 10.000 EUR.