Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021

Namen ukrepa

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021 (Uradni list RS, 85/21, v nadaljevanju: odlok) se izdaja na podlagi četrtega odstavka 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE,15/21 – ZDUOP,  51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US).     

Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.

Vlagatelji in upravičenci

Vlagatelj je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je imel najpozneje na dan 1. septembra 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18).

Upravičenec do finančnega nadomestila je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev finančnega nadomestila.

Pogoji za pridobitev sredstev

 • Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v višini 30 % za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021 v primerjavi z obdobjem od 1. februarja 2019 do 30. aprila 2019.

        Delež izpada dohodka se izračuna po naslednji formuli: 1-(A/B), pri čemer je:

        A=dohodek dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji v obdobju od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021,

        B=dohodek dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji v obdobju od 1. februarja 2019 do 30. aprila 2019.

 • Vlagatelju, katerega dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno med 1. februarjem 2019 in 30. aprilom 2019, se izpad dohodka izračuna v skladu z določbo iz prve alineje, pri čemer se mu podatek za dohodek v obdobju od 1. februarja 2019 do 30. aprila 2019 izračuna kot trikratnik povprečnega mesečnega dohodka v obdobju od dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji do 30. aprila 2019.
 • Vlagatelju, katerega dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno po 30. aprilu 2019, se izpad dohodka izračuna skladno z določbo iz prve alineje, pri čemer se mu podatek za dohodek v obdobju od 1. februarja 2019 do 30. aprila 2019 izračuna kot trikratnik povprečnega mesečnega dohodka v obdobju od dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji do 1. septembra 2020.

Za pridobitev finančnega nadomestila mora vlagatelj izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • na dan oddaje zahtevka ni v postopkih zaradi insolventnosti ali postopkih prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in postopke prisilnega prenehanja;
 • če se vlagatelj ukvarja s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, v zahtevku izjavi, da finančnega nadomestila delno ali v celoti ne bo prenesel na subjekte, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo;
 • ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu;
 • na dan oddaje zahtevka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v višini, ki presega 50 eurov.

Roki

Vlagatelj mora podpisani obrazec »Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021« vložiti na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana s pripisom »Izpad dohodka – DDK« ali v elektronski obliki po elektronski pošti na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si v obliki elektronskega dokumenta, podpisanega s kvalificiranim elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu v fizični obliki, do vključno 4. junija 2021.

Višina finančnega nadomestila

Merila za določitev višine

 • Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala glede na obseg izpada dohodka.
 • Finančno nadomestilo se dodeli v višini priznanega izpada dohodka, vendar ne več kot 6.000 eurov na posameznega upravičenca.
 • Upravičencu, ki je uveljavljal izredno pomoč za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021 v obliki mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), se finančno nadomestilo zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek, razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku na podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.

Finančne določbe

 • Finančno nadomestilo se dodeli, če ugotovljen izpad dohodka znaša najmanj 100 eurov.
 • Skupni znesek državne pomoči, dodeljen v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira, ne presega 1.800.000 eurov bruto na upravičenca.
 • Skupni znesek državne pomoči, dodeljen v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira, ne presega 270.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v sektorju ribištva in akvakulture.
 • Če se vlagatelj ukvarja z več gospodarskimi dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje, v zahtevku izjavi, da bo z ločevanjem računov ali na drug primeren način zagotovil, da se za vsako od teh gospodarskih dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni znesek državne pomoči, ki je takemu upravičencu dodeljen v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira, ne presega zneska navedenega v drugi alineji.
 • Finančno nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z dodeljenimi sredstvi presežena omejitev.
 • Finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen in za isto obdobje, kot navaja v zahtevku, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.

Izplačilo finančne pomoči

O izpolnjevanju pogojev odloči Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja z odločbo o pravici do finančnega nadomestila najkasneje do 30. junija 2021.