Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021

Namen ukrepa

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 (Uradni list RS, 40/21, v nadaljevanju: odlok) se izdaja na podlagi četrtega odstavka 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21– ZDUOP).  

Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.

Vlagatelji in upravičenci

Vlagatelj je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je imel najpozneje na dan 1. septembra 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18).

Upravičenec do finančnega nadomestila je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje iz Odloka za dodelitev finančnega nadomestila.

Pogoji za pridobitev sredstev

 • Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v višini 30 % za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v primerjavi z obdobjem od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020.

Delež izpada dohodka se izračuna po naslednji formuli: 1-(A/B), pri čemer je:

A=dohodek dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji v obdobju od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021,

B=dohodek dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji v obdobju od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020.

Vlagatelju, katerega dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno po 31. januarju 2020, se izpad dohodka prizna v višini 30% in izračuna kot znesek dohodka v obdobju od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 (A), pomnožen z množiteljem 0,429;

 • vlagatelju, katerega dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno po 30. septembru 2019, se izpad dohodka izračuna skladno z določbo iz prve alineje, pri čemer se mu dohodek v obdobju od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020 izračuna kot štirikratnik povprečnega mesečnega dohodka v obdobju od dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji do 31. januarja 2020;
 • na dan oddaje zahtevka ni v postopkih zaradi insolventnosti ali postopkih prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja;
 • če se vlagatelj ukvarja s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, v zahtevku izjavi, da finančnega nadomestila delno ali v celoti ne bo prenesel na subjekte, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo;
 • ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu;
 • na dan oddaje zahtevka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v višini, ki presega 50 eurov.

Roki

Vlagatelj mora podpisani obrazec »Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 « vložiti na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana s pripisom »Izpad dohodka – DDK« ali v elektronski obliki po elektronski pošti na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si v obliki elektronskega dokumenta podpisanega s kvalificiranim elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu v fizični obliki, do vključno 5. aprila 2021.

Višina finančnega nadomestila

Merila za določitev višine

 • Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala glede na povprečje dohodkov od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020;
 • finančno nadomestilo se dodeli v višini priznanega izpada dohodka, vendar ne več kot 8.000 eurov na posameznega upravičenca;
 • upravičencu, ki je uveljavljal izredno pomoč za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v obliki mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), se finančno nadomestilo zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek, razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku.

Finančne določbe

 • Finančno nadomestilo se dodeli, če ugotovljen izpad dohodka znaša najmanj 100 eurov;
 • skupni znesek državne pomoči, dodeljen v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira, ne presega 1.800.000 eurov bruto na upravičenca;
 • skupni znesek državne pomoči, dodeljen v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira, ne presega 270.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v sektorju ribištva in akvakulture;
 • če se vlagatelj ukvarja z več gospodarskimi dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje, v zahtevku izjavi, da bo z ločevanjem računov ali na drug primeren način zagotovil, da se za vsako od teh gospodarskih dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni znesek državne pomoči, ki je takemu upravičencu dodeljen v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira, ne presega zneska navedenega v drugi alineji;
 • finančno nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z dodeljenimi sredstvi presežena omejitev;
 • finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen in za isto obdobje, kot navaja v zahtevku, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije;
 • finančna pomoč se lahko, na podlagi 9. člena odloka, združuje z drugo državno pomočjo ali pomočjo de mininis.

Izplačilo finančne pomoči

O izpolnjevanju pogojev odloči Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja z odločbo o pravici do finančnega nadomestila najpozneje do 30. junija 2021.