Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19

Namen ukrepa

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, se je začasno prepovedalo opravljanje dejavnosti z namenom omejitve gibanja prebivalstva, zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Do finančnega nadomestila so upravičeni nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki opravljajo dejavnost v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji  (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18), ter so utrpeli izpad dohodka zaradi  prepovedi opravljanja dejavnosti.

Vlagatelji in upravičenci

 • Vlagatelj zahtevka za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19 iz Priloge, ki je sestavni del tega odloka, je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je imel na dan 15. marca 2020 dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18) in ima registrirano eno od naslednjih dopolnilnih dejavnosti:
  • turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične kmetije s sobami);
  • izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
  • vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
  • osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
  • prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet); 
  • muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev);
  • tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov);
  • apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin);
  • nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom (SKD 96.040 Dejavnosti za nego telesa);
  • organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
  • usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
  • prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
 • Upravičenci so vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev.

Pogoji za pridobitev sredstev

Vlagatelj mora za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje:

 • oddaja zbirne vloge za ukrepe kmetijske politike v koledarskem letu oddaje zahtevka za finančno nadomestilo iz tega odloka. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
 • na dan 15. marca 2020 je imel dovoljenje opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
 • je registriran za opravljanje ene od navedenih dejavnosti iz 3. člena odloka
 • ima izpad dohodka zaradi epidemije COVID-19;
 • ni izključen iz prejemanja podpore po tretjem odstavku 41.a člena Zakona o kmetijstvu;
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji na dan oddaje zahtevka za dodelitev pomoči ne sme biti v osebnem stečaju;
 • na dan 31.12.2019 ne sme biti podjetje v težavah;
 • na dan oddaje zahtevka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
 • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu;
 • vlagatelj ni in ne bo uveljavljal izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 1.3. poglavja ZIUZEOP;
 • skupna državna pomoč v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira ne sme presegati 800.000 eurov na upravičenca.

Roki

Zahtevek za finančno nadomestilo mora nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji poslati po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« ali elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si, s skeniranim podpisom do 15.6.2020.

Obrazec

Obrazec: Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za izpad dohodka nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19

(Pomembno opozorilo: priloga 3 zahtevka "Izjava o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev podjetja v težavah" je obvezna sestavina zahtevka za dodelitev nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti zaradi epidemije COVID-19". Vlagatelji jo morajo izpolniti, podpisati in jo priložiti zahtevku ne glede na to, ali zahtevek vlagajo kot pravna ali kot fizična oseba. V skladu z evropsko zakonodajo se namreč vsak subjekt, ne glede na njegov pravni status, smatra kot podjetje.)

Finančne določbe

Višina finančnega nadomestila znaša najmanj 100 eurov in največ 3.000 eurov, ki se dodeli v obliki pavšala, določenega glede na vsoto izstavljenih računov brez obračunanega davka na dodano vrednost v obdobju od 16.3.2019 do 31.5.2019 v okviru izvajanja dopolnilnih dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena tega odloka. Izpad dohodka se prizna v deležu 20 % vsote izstavljenih računov v obdobju od 16.3.2019 do 31.5.2019. Isti upravičenec lahko pridobi finančno nadomestilo po tem ukrepu le enkrat.

Višina finančnega nadomestila se dodeli v višini:

a.) če znaša vsota računov od 500,00 eurov do 1.000,00 eurov se dodeli 100,00 eurov;

b.) če znaša vsota računov od 1.000,01 eurov do 2.500,00 eurov se dodeli 200,00 eurov;

c.) če znaša vsota računov od 2.500,01 eurov do 5.000,00 eurov se dodeli 500,00 eurov;

č.) če znaša vsota računov od 5.000,01 eurov do 7.500,00 eurov se dodeli 1.000,00 eurov;

d.) če znaša vsota računov od 7.500,01 eurov do 10.000,00 eurov se dodeli 1.500,00 eurov;

e.) če znaša vsota računov od 10.000,01 eurov do 12.500,00 eurov se dodeli 2.000,00 eurov;

f.) če znaša vsota računov od 12.500,01 eurov do 15.000,00 eurov se dodeli 2.500,00 eurov;

g.) če znaša vsota računov več kot 15.000,00 eurov se dodeli 3.000,00 eurov.

  ** V primeru, ko je dopolnilna dejavnost na kmetiji registrirana po 31. 5. 2019 se kot vsota izstavljenih računov v letu 2019 upošteva povprečni mesečni dohodek, ki je bil ustvarjen v okviru izvajanja dopolnilnih dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v letu 2019 od dokončnosti odločbe upravne enote, pomnožen z množiteljem 2,5.

Odločba o pravici do sredstev

O izpolnjevanju pogojev po odloku odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev najpozneje do 20. julija 2020.

Iskalnik