Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančnega nadomestila v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021

Namen ukrepa

Odlok se izdaja na podlagi četrtega odstavka 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US).

Postopek dodelitve finančnega nadomestila v prireji govejega mesa za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 se izvede zaradi poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju govedoreje zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19.

Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.

Upravičenci

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki redi moško govedo, staro vsaj šestnajst mesecev in ne več kot trideset mesecev, ter žensko govedo, staro vsaj dvajset mesecev, ter izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila.

Pogoji za pridobitev finančnega nadomestila

Nosilec kmetijskega gospodarstva mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je redil moško govedo, ki je kadarkoli v obdobju od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 doseglo starost vsaj šestnajst mesecev in ne več kot trideset mesecev ter ga je pred tem imel v reji več kot šest mesecev;
 • je redil žensko govedo, ki je 1. oktobra 2020 doseglo starost vsaj dvajset mesecev, in ga je najpozneje do 31. marca 2021 imel v reji več kot šest mesecev ter ni telilo do 30. aprila 2021;
 • v obdobje reje iz 1. in 2. alineje se štejejo tudi začasni odhodi na planino, pašnik, sejem ali razstavo. Prihod živali na kmetijsko gospodarstvo pred obdobjem reje mora biti sporočen v Centralni register goveda;
 • na dan uveljavitve odloka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju;
 • na dan uveljavitve odloka ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v višini, ki presega 50 eurov;
 • na dan 31. decembra 2019 podjetje ni bilo v težavah;
 • ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

Postopek za pridobitev finančnega nadomestila

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja izda nosilcem kmetijskega gospodarstva informativno odločbo o izpolnjevanju pogojev na podlagi podatkov iz uradnih evidenc v 30 dneh po uveljavitvi odloka.

Če nosilec kmetijskega gospodarstva ugotovi, da je izračun v informativni odločbi nepravilen, lahko v 15 dneh od vročitve odločbe vloži ugovor.

 • Vodnik za stranke

  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Finančne določbe

 • Finančno nadomestilo se dodeli na glavo velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) goveda, ki se izračuna na podlagi števila goveda, ki ga je nosilec kmetijskega gospodarstva redil na kmetijskem gospodarstvu kadar koli od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021, za živali iz 1. točke petega člena odloka in na dan 1. oktober 2020 za živali iz 2. točke petega člena odloka z uporabo koeficientov iz Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18), pri čemer se upošteva le govedo, starejše od vsaj šestnajstih mesecev in ne več kot trideset mesecev za moško govedo in od vsaj dvajsetih mesecev za žensko govedo.
 • Višina finančnega nadomestila na GVŽ goveda, starejšega od dveh let, znaša 76,00 eura, na GVŽ goveda, starega od vsaj šestnajst do štiriindvajset mesecev, pa 126,67 eura.
 • Skupna višina finančnega nadomestila se izračuna tako, da se GVŽ, dobljeno v skladu s prvo alinejo, pomnoži z vrednostjo nadomestila za GVŽ na govedo iz druge alineje ter je tako seštevek vrednosti za GVŽ goveda, starejšega od dveh let, in GVŽ goveda, starega od vsaj šestnajst do štiriindvajset mesecev.
 • Pri določitvi višine finančnega nadomestila se upošteva višino prejetega mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021, razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku na podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.
 • Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira ne sme presegati 225.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v primarni kmetijski proizvodnji.
 • Za posamezno govedo se finančno nadomestilo lahko dodeli le enkrat.
 • Finančno nadomestilo se ne dodeli nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki je za isti namen že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.