Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančnega nadomestila plačila priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19

Obvestilo

Ukrep je zaključen. Rok za oddajo zahtevkov se je iztekel 15.10.2020!

Namen ukrepa:

Odlok se izdaja na podlagi 73. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID - 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 49/20). Finančno nadomestila iz tega odloka se dodelijo v skladu s sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.

Finančno nadomestilo se izvede zaradi zmanjšane prodaje iztovorjenih rib zaradi epidemije COVID – 19.

Nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Tretja sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št.  218  z dne 2. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).

Vlagatelji in upravičenci:

 • vlagatelj je imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov po zakonu, ki ureja morsko ribištvo in izpolnjuje ostale pogoje za pridobitev finančnega nadomestila;
 • upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila.

Pogoji za pridobitev sredstev:

Vlagatelj mora za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje:

 • na dan oddaje vloge mora biti plovilo, ki je predmet vloge, vpisano v evidenco ribiških plovil;
 • za plovilo, ki je predmet vloge, je na dan oddaje vloge izdano veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov;
 • vlagatelj je na dan oddaje vloge na dovoljenju za gospodarski ribolov naveden kot lastnik oziroma uporabnik plovila, ki je predmet podpore;
 • plovilo, ki je predmet vloge, ima privez v ribiškem pristanišču na območju Republike Slovenije;
 • vlagatelj ima račun za plačilo pristojbine za uporabo priveza v ribiškem pristanišču, ki ga je izstavil upravljavec ribiškega pristanišča za plovilo, ki je predmet vloge;
 • račun za plačilo pristojbine za uporabo priveza v ribiškem pristanišču je bil plačan;
 • na dan oddaje zahtevka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v višini, ki presega 50 EUR;
 • kadar vlagatelj poleg dejavnosti ribištva in akvakulture opravlja še druge gospodarske dejavnosti, za katere veljajo različni najvišji skupni zneski državne pomoči v skladu s točkama 22(a) in 23(a) Začasnega okvira, je upravičen do nadomestila, če z ločitvijo dejavnosti in stroškov ali na drug ustrezen način zagotovi, da se za vsako od dejavnosti spoštuje zgornja meja državne pomoči iz Začasnega okvira;
 • na dan oddaje zahtevka za dodelitev pomoči ne sme biti v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji;
 • ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom ZKme-1;
 • na dan 31.12.2019 ne sme biti podjetje v težavah;
 • skupna državna pomoč v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira ne sme presegati 120.000 euro na upravičenca.

Roki:

Rok za oddajo zahtevka za finančno nadomestilo:

Do 15. oktobra 2020 mora vlagatelj podpisano vlogo s prilogami poslati po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »nadomestilo plačila priveza«.

Do 31. decembra 2020 Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja odloči o prejetih vlogah.

Obrazec:

Obrazec s prilogami: Vloga za nadomestilo plačila priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19

Vlogi je potrebno priložiti še:

 • račun upravljalca pristanišča za plačilo pristojbine za uporabo priveza v ribiškem pristanišču za plovilo, ki je predmet podpore za leto 2020;
 • potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje.

Finančne določbe:

Finančno nadomestilo znaša 40 % zneska plačila za privez, ki ga je upravičenec na podlagi izstavljenega računa za plačilo priveza v ribiškem pristanišču za leto 2020 plačal upravljavcu ribiškega pristanišča za plovilo, ki je predmet podpore.

Če so bila upravičencu za plačilo priveza v ribiškem pristanišču za leto 2020 za plovilo, ki je predmet podpore, odobrena oziroma izplačana javna sredstva lokalne skupnosti, Republike Slovenije ali Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: javna sredstva), se nadomestilo izračuna z upoštevanjem, da izračunano nadomestilo in odobrena oziroma izplačana druga javna sredstva  ne presegajo znesek za plačilo pristojbine za uporabo privezov v ribiškem pristanišču za leto 2020. V tem primeru se znesek nadomestila zniža na vrednost, da vsota nadomestila in odobrenih oziroma izplačanih drugih javnih sredstev ne presega zneska za plačilo pristojbine za uporabo privezov v ribiškem pristanišču za leto 2020 za plovilo, za katero se uveljavlja nadomestilo.

Isti upravičenec lahko pridobi podporo po tem ukrepu le enkrat.

Odločba o pravici do sredstev:

O izpolnjevanju pogojev odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev najpozneje do 31. decembra 2020. V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom.