Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančnega nadomestila izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi drugega vala epidemije COVID-19

Namen ukrepa

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 35/21, v nadaljevanju: odlok) se izdaja na podlagi četrtega odstavka 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP).

Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Peta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 6).

Postopek dodelitve finančnega nadomestila se izvede zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk, saj so ocene na podlagi modelnih kalkulacij za namizna jabolka, da se je zaradi posledic COVID-19 dohodek neto dodana vrednost pri pridelavi namiznih jabolk letine 2020 v primerjavi s povprečjem v enakem obdobju zadnjih treh let zmanjšal za več kot 30 %.

Upravičenci

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je imel 16. oktobra 2020 v registru kmetijskih gospodarstev vpisane najmanj 0,5 ha površine intenzivnega sadovnjaka jablane (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 611 – jablane) in izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila.

Pogoji za pridobitev finančnega nadomestila

 • Upravičenec ima 16. oktobra 2020 v registru kmetijskih gospodarstev vpisan intenzivni sadovnjak jablane;
 • na dan uveljavitve odloka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju;
 • na dan uveljavitve odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v višini, ki presega 50 eurov;
 • ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

 Splošni pogoji za izplačilo finančnega nadomestila:

 • finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega finančnega nadomestila na hektar intenzivnega sadovnjaka jablane;
 • upravičencu, ki uveljavlja izredno pomoč za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v obliki mesečnega temeljnega dohodka, se finančno nadomestilo zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek v tem obdobju, razen, če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku;
 • finančno nadomestilo se ne dodeli nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki je bil na dan 31. decembra 2019 podjetje v težavah;
 • finančno nadomestilo se dodeli za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021.

Finančne določbe

 • Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša 2.000,00 eurov na hektar intenzivnega sadovnjaka jablane. Podatek o površini intenzivnega sadovnjaka jablane pridobi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja po uradni dolžnosti iz Registra kmetijskih gospodarstev za stanje na dan 16. oktobra 2020.
 • Isti upravičenec lahko pridobi finančno nadomestilo po odloku le enkrat.
 • Finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
 • Skupni znesek državne pomoči ne sme presegati 225.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v primarni kmetijski proizvodnji. Finančno nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim nadomestilom presežena navedena omejitev.
 • Če se upravičenec ukvarja z več gospodarskimi dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje iz točk 22(a) in 23(a) Začasnega okvira, z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovi, da se za vsako od teh gospodarskih dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni znesek pomoči, ki je takemu upravičencu dodeljen v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira, ne presega ustreznih zgornjih mej iz točke 23(a) Začasnega okvira.
 • Finančno nadomestilo se lahko, na podlagi 3. odstavka 9. člena odloka, v zvezi z istimi upravičenimi stroški, združuje z drugo državno pomočjo.

Postopek za pridobitev sredstev

 • Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izda informativno odločbo o izpolnjevanju pogojev v skladu z 59. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP; Uradni list RS, št. 15/21). Upravičenci ne vlagajo zahtevka za dodelitev finančnega nadomestila.
 • Če upravičenec ugotovi, da je izračun v informativni odločbi nepravilen, lahko v 15 dneh od vročitve odločbe vloži ugovor.