Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančne pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 (de minimis)

Obvestilo

Ukrep je zaključen. Rok za oddajo zahtevkov se je iztekel 2.11.2020!

Namen ukrepa:

Odlok se izdaja na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).     

Finančna pomoč se upravičencem dodeli v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).

Finančna pomoč v prireji govejega mesa se izvede zaradi poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju govedoreje v letu 2020 za obdobje  od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020.

Vlagatelji in upravičenci:

 • Vlagatelj zahtevka je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki redi govedo in ga je dal v zakol, izvoz ali odpremo v obdobju od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020,
 • upravičenec do finančne pomoči je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančne pomoči.

Pogoji za pridobitev sredstev:

 • vlagatelj je do 10. julija 2020 oddal zbirno vlogo za leto 2020 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2020;
 • vlagatelj je v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2020 oddal v zakol, odpremo ali izvoz govedo starejše od enega leta, ki ga je pred tem imel v reji vsaj šest mesecev;
 • V obdobje reje iz prejšnje alineje se štejejo tudi začasni odhodi na planino, pašnik, sejem ali razstavo;
 • za govedo iz druge alineje morajo biti v Centralni register govedi priglašeni vsi odhodi goveda iz kmetijskega gospodarstva do 15. oktobra 2020, prihodi v zbirne centre ali klavnice pa potrjeni;
 • na dan oddaje zahtevka vlagatelj ne sme biti v stečaju in ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 EUR;
 • vlagatelj mora imeti 5. novembra 2020 najmanj 70% števila govedi od števila govedi na dan 31. maj 2020;
 • govedo iz prejšnje alineje, ki je na presečne datume, zapisane v odloku, na začasnem odhodu na planini, pašniku, sejmu ali razstavi se prišteje kot število goved na kmetijskem gospodarstvu.

Roki:

Obrazec »Zahtevek za dodelitev finančne pomoči v prireji govejega mesa« mora vlagatelj skupaj s podpisano »izjavo vlagatelja« in izpolnjeno ter podpisano »izjavo glede enotnega podjetja« poslati po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč v prireji govejega mesa« do 2. novembra 2020.

Obrazec in navodila:

Opozorilo:

Zahtevek in obe izjavi (»izjava vlagatelja« in »izjava vlagatelja glede enotnega podjetja«) morajo izpolniti in podpisati vsi vlagatelji.

Finančne določbe:

 • Finančna pomoč se dodeli na podlagi števila goveda, ki ga je upravičenec oddal v zakol, odpremo ali izvoz v obdobju od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020.
 • Višina finančne pomoči za posamezno govedo znaša 100 eurov.
 • Skupna višina finančne pomoči na upravičenca se izračuna tako, da se število govedi iz prve alineje pomnoži z vrednostjo iz prejšnje alineje.
 • Za posamezno govedo se finančna pomoč po tem odloku lahko dodeli le enkrat.
 • Poleg pomoči po predmetnem odloku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh pomoči presegla intenzivnost pomoči, določena za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
 • Skupni znesek vseh pomoči de-minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača upravičencu ali enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Pomoč se upravičencu ustrezno zniža, če bi bila z odobreno finančno pomočjo po tem odloku presežena omejitev iz tega odstavka.

Izplačilo finančne pomoči:

O izpolnjevanju pogojev odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev, najpozneje do 1. decembra 2020. V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de-minimis v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.