Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančne pomoči zaradi epidemije COVID-19 (nezmožnost za delo)

Obvestilo

Ukrep je zaključen. Rok za oddajo zahtevkov se je iztekel 30.6.2020!

Namen ukrepa

Ukrep se izvede na podlagi 72. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 49/20). 

Finančna pomoč se izplača za čas trajanja nezmožnosti za delo zaradi okužbe z virusom COVID-19.

Vlagatelj in upravičenec

Do finančne pomoči zaradi epidemije je upravičen kmet, ki je na dan, ko mu je potrjena okužba z virusom COVID-19 vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi te dejavnosti (17. člena ali petega odstavka 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi.

Pogoji za pridobitev sredstev

- kmet, ki je bil na dan, ko mu je potrjena okužba z virusom COVID-19, v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 in in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi,

- do dneva uveljavitve tega zakona mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ali v evidenco ribičev – fizičnih oseb in opravlja dejavnost gospodarskega ribolova;

- izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan vložitve vloge poravnane (plačane) zapadle davčne obveznosti.

Višina finančne pomoči

Višina finančne pomoči je na mesec enaka dejanskemu strošku v zvezi z nadomestitvijo dela na kmetiji, vendar ne več kot 80  % minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu z zakonom, ki določa minimalno plačo.

Vloga za pridobitev pomoči

Vloga za dodelitev finančne pomoči se, vključno z dokazili, v enem mesecu od razglasitve konca epidemije vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (po pošti z navadno pošiljko ali osebno). Rok za oddajo vloge je 30.06.2020.

  • Navodila in vloga

    Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja