Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančne pomoči pri reji prašičev v letu 2020 (de minimis)

Obvestilo

Ukrep je zaključen. Rok za oddajo zahtevkov se je iztekel 25.11.2020!

Namen ukrepa:

Odlok se izdaja na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).     

Sredstva se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).

Postopek dodelitve finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom se izvede za blažitev poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju prašičjega mesa v letu 2020 z namenom ohranitve ekonomske sposobnosti rejcev prašičev v Republiki Sloveniji.

Vlagatelji in upravičenci:

Vlagatelj zahtevka je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki redi: 

 • kategorijo prašičev pitancev od 30 kg dalje, pitane na višjo težo, in kmečko rejo prašičev  oziroma kategorijo prašičev pitancev od 30 do 110 kg (v nadaljnjem besedilu: prašiči pitanci);
 • kategorije plemenskih merjascev, plemenskih mladic oziroma plemenskih svinj (v nadaljnjem besedilu: plemenski prašiči).

 Upravičenec do finančne pomoči je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančne pomoči.

Pogoji za pridobitev sredstev:

 • vlagatelj je vpisan v evidenco imetnikov rejnih živali v letu 2020
 • na dan 1. februarja 2020 je vlagatelj sporočil podatke o staležu prašičev v evidenco rejnih živali in preračun števila živali na glavo velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) izkazuje na ta dan najmanj tri GVŽ plemenskih prašičev oziroma petnajst GVŽ prašičev pitancev
 • kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje zahtevka vpisano v register kmetijskih gospodarstev
 • na dan oddaje zahtevka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju in ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov
 • pri preračunu prašičev pitancev v GVŽ se upošteva podatek o številu vpisanih živali na dan 1. februarja 2020 ali podatek o povprečnem številu živali v turnusu za leto 2020; če sta podana oba podatka, se upošteva podatek z višjo vrednostjo

Roki:

Obrazec »Zahtevek za dodelitev finančne pomoči pri reji prašičev za leto 2020« mora vlagatelj vložiti na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč pri reji prašičev« do 25. novembra 2020.

Obrazec in navodila:

Opozorilo:

Zahtevek in obe izjavi (»izjava vlagatelja« in »izjava vlagatelja glede enotnega podjetja«) morajo izpolniti in podpisati vsi vlagatelji.

Finančne določbe:

 • Skupni GVŽ je vsota GVŽ plemenskih prašičev, ki je pomnožena s faktorjem dve, in GVŽ prašičev pitancev.
 • Višina pomoči na GVŽ prašiča pitanca se izračuna tako, da se zagotovljena sredstva, ki so namenjena za izplačilo finančne pomoči, delijo s seštevkom vseh skupnih GVŽ iz upravičenih zahtevkov.
 • Višina pomoči na GVŽ plemenskega prašiča se izračuna tako, da se višina pomoči na GVŽ prašiča pitanca iz prejšnjega odstavka pomnoži s faktorjem dve.
 • Višina pomoči za upravičenca se izračuna tako, da se višina pomoči na GVŽ prašiča pitanca oziroma višina pomoči na GVŽ plemenskega prašiča pomnoži s številom GVŽ upravičenih prašičev pitancev oziroma s številom GVŽ plemenskih prašičev upravičenca.
 • Poleg pomoči po objavljenem odloku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu ali enotnemu podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh pomoči presegla intenzivnost pomoči, določena za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
 • Skupni znesek vseh pomoči de minimis v primarni kmetijski proizvodnji, ki se odobri in izplača upravičencu ali enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Finančna pomoč po objavljenem odloku se ne odobri ali se ustrezno zniža, da se zagotovi spoštovanje teh zgornjih mej.
 • Če je upravičenec, razen v primarni kmetijski proizvodnji, dejaven v enem ali več gospodarskih sektorjih oziroma opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena v primarni kmetijski proizvodnji, v skladu z Uredbo 1408/2013/EU lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v gospodarskih sektorjih ali dejavnostih, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
 • Če je upravičenec, razen v primarni kmetijski proizvodnji, dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena v primarni kmetijski proizvodnji, v skladu z Uredbo 1408/2013/EU lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.