Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančne pomoči ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2021 (de minimis)

Predmet podpore:

Predmet podpore je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, organiziranih kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Vlagatelj:

Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki odda vlogo na ta javni razpis.

Škodni dogodek:

  • smrt
  • ali II. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije
  • večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije

Pogoji za pridobitev pomoči:

Za pridobitev pomoči mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje (več je navedeno v javnem razpisu):

  • Pogoji za pridobitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko na ta javni razpis pošlje samo eno vlogo.
  • oddati zbirno vlogo v koledarskem letu oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
  • škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kmetije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti, pri čemer so za vrsto zavarovanj upravičene šifre 007, 051, 052, 064, 065, ki jih določata predpisa, ki urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje. Kot član kmetijskega gospodarstva se šteje član kmetije, skladno z Zakonom o kmetijstvu. V primeru smrti in invalidnosti mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti na dan smrti oziroma na datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti. V primeru začasne nezmožnosti za delo pa mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti celotno obdobje, za katero uveljavlja finančno pomoč iz naslova tega javnega razpisa;
  • škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Dan škodnega dogodka je v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v primeru nezmožnosti za delo pa datum zadnje začasne nezmožnosti od dela, ki je razviden iz odločbe o začasni nezmožnosti za delo;
  • dohodek nosilca ali člana kmetije, ki ga je prizadel škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače za delo s polnim delovnim časom (t.j. 11.286,96 EUR za 12 mesecev), v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva dohodek iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine oziroma če oškodovanec ni zavezanec za plačilo dohodnine (ni bila izdana odločba o dohodnini) potrdilo o dohodku, ki ga izda Finančna uprava Republike Slovenije.

Rok in način oddaje elektronske vloge:

Vlogo na ta javni razpis vlagatelj vloži obvezno elektronsko preko spletne aplikacije E-kmetija (NOVOST v letošnjem letu). Podpisovanje in oddaja vloge je možna samo s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Vloge se vlagajo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu št. 74/2021 z dne 14.05.2021 (to je od 19. 05. 2021) pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva in Agencije.

Javni razpis in razpisna dokumentacija