Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančne pomoči (de minimis) za nadomestilo škode zaradi požare ali strele na kmetijskem gospodarstvu

Predmet in namen podpore je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi požara ali strele

Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva, v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki odda vlogo na podlagi javnega razpisa

Upravičenec je kmetijsko gospodarstvo (vlagatelj), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje vloge na javni razpis. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
  • škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis;
  • če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje;
  • če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organizirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora biti registrirano za opravljanje kmetijske dejavnosti;
  • objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara ali strele;
  • objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka namenjen pridelavi kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje prvi odstavek 2. člena Uredbe 1408/2013/EU;
  • vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica;
  • minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po tem ukrepu, je 5.000 EUR.


Rok za oddajo vlog na javni razpis za leto 2019 se je zaključil 9. 10. 2019.

Iskalnik