Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančne pomoči za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2020 (de minimis)

Obvestilo

Javni razpis je zaključen. Rok za oddajo vlog se je iztekel 5.11.2020!

Predmet podpore:

Predmet podpore je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, organiziranih kot kmetije, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka  na kmetijskem gospodarstvu. 

Vlagatelj:

Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki odda vlogo na javni razpis.


Škodni dogodek:

  • škoda na kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele (če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč).

Pogoji:

Za pridobitev pomoči mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje (več je navedeno v javnem razpisu):

  • oddati zbirno vlogo v koledarskem letu oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
  • če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje;
  • škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis;
  • objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara ali strele;
  • vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica:
  • minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po ukrepu iz tega javnega razpisa, je 5.000 EUR.

Rok in način oddaje vloge:

Vlogo na javni razpis vlagatelji pošljejo pisno s priporočeno pošiljko na naslov:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana

ali

vložijo na vložišču Agencije v času uradnih ur vložišča.

Vloge lahko vlagatelji vložijo od petega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu (št. 78/2020, objavljen 29. 5. 2020) do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vloge se lahko vlagajo od 3. 6. 2020.

Objava javnega razpisa in razpisne dokumentacije