Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančne pomoči ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2020 (de minimis)

Obvestilo

Javni razpis je zaključen. Rok za oddajo vlog se je iztekel 5.11.2020!

Predmet podpore:

Predmet podpore je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, organiziranih kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Vlagatelj:

Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki odda vlogo na javni razpis, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Škodni dogodek:

  • smrt
  • I. ali II. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije
  • večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije

Pogoji:

Za pridobitev pomoči mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje (več je navedeno v javnem razpisu):

  • oddati zbirno vlogo v koledarskem letu oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
  • škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kmetije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti, pri čemer so za vrsto zavarovanj upravičene šifre 007, 051, 052, 064, 065, ki jih določata predpisa, ki urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje. Kot član kmetijskega gospodarstva se šteje član kmetije, skladno z Zakonom o kmetijstvu. V primeru smrti in invalidnosti mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti na dan smrti oziroma na datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti. V primeru začasne nezmožnosti za delo pa mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti celotno obdobje, za katero uveljavlja finančno pomoč iz naslova tega javnega razpisa;
  • škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Dan škodnega dogodka je v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v primeru nezmožnosti za delo pa datum zadnje začasne nezmožnosti od dela, ki je razviden iz odločbe o začasni nezmožnosti za delo;
  • dohodek nosilca ali člana kmetije, ki ga je prizadel škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače za delo s polnim delovnim časom (t.j. 10.639,56 EUR za 12 mesec), v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva dohodek iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine oziroma če oškodovanec ni zavezanec za plačilo dohodnine (ni bila izdana odločba o dohodnini) potrdilo o dohodku, ki ga izda Finančna uprava Republike Slovenije.

Rok in način oddaje vloge:

Vlogo na javni razpis vlagatelji pošljejo pisno s priporočeno pošiljko na naslov:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana

ali

vložijo na vložišču Agencije v času uradnih ur vložišča.

Vloge lahko vlagatelji vložijo od petega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu (št. 78/2020, objavljen 29. 5. 2020) do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vloge se lahko vlagajo od 3. 6. 2020.

Objava javnega razpisa in razpisne dokumentacije