Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančne pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021 (de minimis)

Predmet podpore:

Predmet podpore je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, organiziranih kot kmetije, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Vlagatelj:

Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki odda vlogo na ta javni razpis.

Škodni dogodek:

Škoda na kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele (če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč).

Pogoji za pridobitev pomoči:

Za pridobitev pomoči mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje (več je navedeno v javnem razpisu):

  • Pogoji za pridobitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko na ta javni razpis pošlje samo eno vlogo.
  • Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
  • oddati zbirno vlogo v koledarskem letu oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
  • če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje;
  • škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis:
  • objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara ali strele;
  • vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica;
  • minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po ukrepu iz tega javnega razpisa, je 5.000 EUR;
  • če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organizirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora biti registrirano za opravljanje kmetijske dejavnosti;
  • objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka namenjen pridelavi kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje prvi odstavek 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.

Rok in način oddaje elektronske vloge:

Vlogo na ta javni razpis vlagatelj vloži obvezno elektronsko preko spletne aplikacije E-kmetija (NOVOST v letošnjem letu). Podpisovanje in oddaja vloge je možna samo s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Vloge se vlagajo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu št. 74/2021z dne 14.05.2021 (to je od 19.05. 2021) pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva in Agencije.

Javni razpis in razpisna dokumentacija