Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje virodnih zakrnelosti hmelja

Namen ukrepa

Predmet pomoči je povračilo stroškov odvoza in uničenja rastlin hmelja, ki ga odredijo pristojni organi v zvezi z nujnimi ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja.

V kolikor odvoz in uničenje okuženih rastlin hmelja v celoti izvede obrat za uničenje okuženih rastlin, se pomoč v okviru tega ukrepa dodeli za stroške odvoza in uničenja rastlin hmelja. Če pridelovalec hmelja opravi odvoz nadzemnih in podzemnih delov okuženih rastlin do obrata za uničenje okuženih rastlin, se pomoč dodeli le za stroške nadzorovanega uničenja nadzemnih in podzemnih delov okuženih rastlin.

 • Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v hmeljarstvu

  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddaja vloge

Vlagatelj vlogo odda najkasneje do 4. novembra tekočega leta s priporočeno na pošto na naslov Agencije, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana ali osebno v sprejemni pisarni AKTRP v času uradnih ur.

Vlagatelj za pridobitev pomoči vloži obrazec »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v hmeljarstvu«, ki je objavljen na spletišču državne uprave (PortalGOV.SI), skupaj z dokazili.

Obvezne priloge:

 • Odločba fitosanitarnega inšpektorja o odreditvi ukrepov, izdano v skladu z Odločbo o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 16/2019; v nadaljnjem besedilu Odločba o nujnih ukrepih);
 • Zapisnik fitosanitarnega inšpektorja o izvedenih predpisanih in odrejenih ukrepih na okuženih hmeljiščih;
 • Izvod izvirnega računa obrata za uničenje okuženih rastlin, ki je odobren v skladu z Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15 in 56/18) in objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje(http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/);
 • Deklaracija, ki jo izda obrat oz. kompostarna, v kateri je navedeno, da so uničene okužene rastline termično predelane v kompost I. (prvega) kakovostnega razreda, ki je izgubil status odpadka in postal proizvod, so predelane v termofilnih bioplinarnah oz. sežgane v sežigalnicah;
 • Dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja.

Vlagatelj - upravičenec

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) v skladu s 141. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).  Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora biti registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti.

Upravičenec do pomoči po Programu izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti hmelja (v nadaljevanju: Program) je nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po tem programu.

Pogoji za pridobitev sredstev

 • Upravičenec ima mesto pridelave hmelja na okuženem območju po Odločbi o nujnih ukrepih.
 • Upravičenec izvede ukrepe v skladu z odločbo fitosanitarnega inšpektorja o odreditvi ukrepov, izdano v skladu z Odločbo o nujnih ukrepih.
 • Okužene rastline se predelajo v kompost I. (prvega) kakovostnega razreda, ki je izgubil status odpadka in postal proizvod ali predelajo v termofilnih bioplinarnah oz. sežgejo v sežigalnicah.

Podpora

Agencija bo o dodelitvi sredstev odločila z odločbo najkasneje do 2. decembra tekočega leta. Odobrena sredstva bodo izplačana do konca tekočega leta.

Sredstva se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013/EU ter Programom.