Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022

Program ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022

Trg z medom in drugimi čebeljimi proizvodi je urejen z uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, ki predvideva naslednje sklope ukrepov s področja čebelarstva:

 • tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev;
 • zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;
 • racionalizacija sezonske selitve panjev;
 • ukrepi za podporo laboratorijem za analizo čebelarskih proizvodov, da bi čebelarjem pomagali tržiti proizvode in povečati njihovo vrednost;
 • ukrepi za podporo pri obnovi čebeljega fonda v Uniji;
 • sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebelarskih proizvodov;
 • spremljanje trga;
 • izboljšanje kakovosti proizvodov, da bi izrabili njihov potencial na trgu.

Na podlagi te uredbe Slovenija vsaka tri leta pripravi Program ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji. Program pregleda in potrdi Evropska komisija, ki določi tudi predvideno višino sredstev za triletno obdobje.

Glavni cilji programa ukrepov so:

 • ohraniti pasemsko čistost kranjske čebele,
 • ohraniti enakomerno in zadostno poseljenost čebeljih družin po vsej Sloveniji,
 • ohraniti kakovost in varnost medu ter čebeljih pridelkov,
 • povečati stopnjo samooskrbe z medom.

Ukrepi se izvajajo na podlagi javnih naročil ter odprtih in zaprtih javnih razpisov. Skupna višina sredstev v triletnem programskem obdobju znaša 2.280.000 EUR. Polovica sredstev prihaja iz proračuna Evropske unije, polovica pa iz proračuna Republike Slovenije.

Ukrepi Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022

V okviru Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022 se izvajajo naslednji ukrepi:

1. Tehnična pomoč čebelarjemin organizacijam čebelarjev

Namen ukrepov tehnične pomoči je posodobiti čebelarstvo s sofinanciranjem določene čebelarske opreme, zagotoviti pomoč čebelarjem začetnikom in pridobitev osnovnih znanj s področja čebelarstva, izboljšati usposobljenost in ozaveščenost glede zgodovine čebelarstva, biologije in oskrbe čebel, vzreje čebeljih matic, čebelje paše, medenih pijač, zdravstvenega varstva čebel in obvladovanja varoze čebel ter podjetništva in trženja.

Čebelarstvo v Sloveniji, kljub pomembnemu razvoju v zadnjih letih, še vedno ni dovolj konkurenčno. Za izboljšanje ekonomskih rezultatov in položaja na trgu je potrebno izboljšati zastarelo opremo in tehnologijo ter izboljšati starostno strukturo čebelarjev. Preko ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem je omogočeno sofinanciranje pripomočkov, naprav in opreme, ki se potrebujejo v čebelarstvu ter financiranje usposabljanj o čebelarstvu.

V okviru tehnične pomoči čebelarjem se bodo izvajali naslednji ukrepi:

 • Sofinanciranje čebelarske opreme
 • Usposabljanje in izobraževanje o čebelarstvu

 2. Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze

Namen ukrepa nadzora nad varozo je na podlagi preventivnih pregledov zdravstvenega stanja čebeljih družin pri čebelarjih, proučevati vzroke napadenosti čebeljih družin z varojami ter usmerjati čebelarje k pravilni uporabi zdravil, primernih za zatiranje varoj v ekološkem in konvencionalnem načinu čebelarjenja, za doseganje učinkovitejšega zatiranja varoze na osnovi ugotovljene populacije varoj in boljšega zdravstvenega stanja čebel ob pridobivanju varnih čebeljih pridelkov.

V okviru ukrepa bodo vzpostavljene testne čebelje družine, na katerih se bo raziskoval vpliv nekaterih apitehničnih ukrepov na učinkovitost zdravljenja. Pri tem bo največji poudarek namenjen proučevanju metod prekinitve zaleganja matice v kombinaciji z zdravljenjem z organskimi kislinami. Rezultati raziskave bodo neposredno vključeni v program izobraževanja čebelarjev.

3. Podpora laboratorijem za analizo čebelarskih pridelkov

Namen ukrepa kakovosti medu je spremljanje in zagotavljanje kakovosti in zdravstvene ustreznosti medu in čebeljih pridelkov ter zmanjšanje ostankov zdravil in drugih škodljivih snovi v medu in čebeljih pridelkih.

Čebelarjem se na podlagi tega ukrepa ponuja ustrezna podpora prek laboratorijskih analiz medu, z namenom izvajanja kontrole kakovosti lastnih čebeljih pridelkov. Analiza v sistemu kontrole čebeljih pridelkov služi kot orientacija in pomoč čebelarju, ki lahko na podlagi informacije o rezultatu preiskave čebeljih pridelkov iz lastnega čebelarstva poišče strokovno pomoč v zvezi z zdravstveno ustreznostjo in ugotovljenimi ostanki zdravil in drugih škodljivih snovi v čebeljih pridelkih ter drugimi odstopanji v kakovosti čebeljih pridelkov. V okviru ukrepa kakovost čebeljih pridelkov se bodo financirale analize čebeljih proizvodov, ki so opredeljeni v delu XXII Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013.

4. Podpora pri obnovi čebeljega fonda v Evropski uniji

V Sloveniji se v določenem odstotku v populaciji pojavljajo čebele, ki po morfoloških karakteristikah ne ustrezajo okvirjem rase kranjske čebele. Namen ukrepa Obnavljanje čebeljega fonda je, da se na območjih, kjer je kranjska čebela najbolj ogrožena, z zamenjavo in informiranjem čebelarjev omeji širjenje križanih čebel, vzrejevalce pa spodbudi k vzreji kakovostnih matic. Z ukrepom se spremlja kakovost matic in trotov ter prouči možnosti za ohranjanje matic čez zimo (banka matic). Z namenom izboljševanja te problematike se iz programskega obdobja 2017-2019 nadaljujejo trije ukrepi, ki podpirajo prizadevanja za ohranitev ter izboljševanje kakovosti kranjske sivke v bodoče.

V okviru obnavljanja čebeljega fonda se bodo izvajali naslednji ukrepi:

 • Spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic
 • Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic
 • Spremljanje kakovosti matic kranjske čebele in vzreje trotov ter proučevanje možnosti ohranjanja matic čez zimo

5. Sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov

Aplikativne raziskave na področju čebelarstva bodo usmerjene k dopolnitvi  zbirke podatkov o lastnostih čebeljih pridelkov, ugotavljanju vplivov ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin  ter proučitvi ustrezne metode za pridobivanje čebeljega strupa.

V okviru aplikativnih raziskav se bodo izvajali naslednji ukrepi:

 • Karakterizacija čebeljih pridelkov,
 • Vplivi ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin,
 • Vpliv tehnologije pridobivanja strupa na količino strupa.

6. Racionalizacija sezonske selitve panjev

Za potrebe čebelarjenja se sofinancira nakup sredstev za prevoz čebel na pašo. Sofinanciranje skupne vrednosti izvedenega nakupa ne sme preseči najvišje vrednosti, ki jo lahko čebelar uveljavlja v treh letih programskega obdobja.

Najvišja vrednost sofinanciranja, ki se lahko uveljavlja v treh letih je:

 • pri čebelarjih, ki čebelarijo z 41 do 150 čebeljimi družinami 6.000 EUR,
 • pri čebelarjih, ki čebelarijo z več kot 150 čebeljimi družinami 15.000 EUR.

 V okviru ukrepa so do sofinanciranja upravičena sredstva za prevoz čebel na pašo. 

Iskalnik