Skoči do osrednje vsebine

Registracija pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku

Zahteva za vpis pogodbe v register mora vsebovati podatke o pogodbenih strankah, obdobje veljavnosti pogodbe in shemo udeležbe pri dobičku, ki je določena s pogodbo. Zahtevi je treba priložiti pogodbo v izvirniku ali overjenem prepisu.

Zahtevi je treba priložiti tudi potrdilo o plačani taksi za vlogo in odločbo v višini 22,60 EUR (Zakon o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš), ki se plača na račun št: SI56 0110 0100 0315 637, referenca: 11 21300-7111002. 

Zahtevo se vloži pri: 

Če so prijavi priložene predpisane listine in če je pogodba usklajena z zakonom ministrstvo pogodbo odobri in jo vpiše v register.