Skoči do osrednje vsebine

Prva vloga in podaljšanje pravic iz javnih sredstev

Prva vloga

Pravice iz javnih sredstev se priznajo s prvim dnem naslednjega meseca po vloženi vlogi. Če želite torej pravico pridobiti s 1.septembrom, morate vlogo vložiti najkasneje do 31. avgusta

Zakonski rok za reševanje določene vloge s strani pristojnega centra za socialne zadeve je dva meseca, od popolne vloge.   

NAČINI ODDAJE VLOGE

 • Po pošti priporočeno (šteje se da je vložena z dnem oddaje) ali navadno (šteje se da je vložena z dnem, ko je prejeta na CSD)
 • Osebno na CSD
 • elektronsko na spletnem portalu e-uprave.  
   

Pravica do državne štipendije

ROK ZA VLOŽITEV VLOGE
Dijak pravico pridobi s 1. septembrom, če vlogo vloži do 31. avgusta. 
Študent pravico pridobiti s 1. oktobrom, če vlogo vložiti  do 30. septembra. 

 * Če dijak/študent uveljavlja dodatek za uspeh ali bivanje, mora ob vlogi predložiti dokazila o ocenah oziroma bivanju (indeks, kopija najemne pogodbe, idr.) 

 POZOR – priznanje dodatka za bivanje tudi med letom
Dijak oziroma študent lahko vloži vlogo za priznanje dodatka za bivanje tudi med šolskim letom, če izpolni pogoje za pridobitev dodatka. 
 
NOVOST 
V šolskem letu 2019/2020 je bil postopek priznavanja pravice do državne štipendije poenostavljen saj se s 1. avgustom ukinja pravilo fiktivnega izračuna pravice do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, če družina pravice ni uveljavila. 
 
Več o pravici do državne štipendije na http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/ 
 

Pravica do otroškega dodatka

SPLOŠNO PRAVILO
Pravica do otroškega dodatka se dodeli enemu od staršev za otroka, za katerega je vložena vloga
 
V primeru, da ima eden od staršev že priznano pravico do otroškega dodatka za otroka, mora v primeru rojstva novega  otroka ponovno vložiti vlogo za priznanje otroškega dodatka.  
 
 
ROK ZA VLOŽITEV VLOGE
Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če se uveljavljate pravico po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge.
 

Pravica do znižanja plačila vrtca

SPLOŠNO PRAVILO
Pravica do znižanja plačila vrtca se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vloženi vlogi.  
 
POZOR Znižanje velja od vpisa v vrtec tudi v primeru, če zamudite rok za oddajo vloge in vam je pravica do znižanega plačila vrtca priznana z veljavnostjo 60 dni od vpisa v vrtec:
 
Primer 1
V primeru, da je otrok vpisan v vrtec 1. septembra in je v septembru tudi vložena vloga za znižano plačilo vrtca, bo pravica do znižanega plačila vrtca priznana s 1. oktobrom, vendar znižanje, kot je priznano z odločbo, učinkuje od  vpisa v vrtec, to je od 1. septembra
 
Primer 2
V primeru, da je otrok vpisan v vrtec 1. septembra in je vloga za znižano plačilo vložena v oktobru , bo pravica priznana  s 1. novembrom, vendar znižanje plačila vrtca, kot je priznano z odločbo, učinkuje od vpisa v vrtec, to je od 1. septembra. 
 
Čeprav so v obeh primerih starši zamudili rok za oddajo vloge, ki ga določa ZUPJS, znižanje na podlagi določb Zakona o vrtcih učinkuje za nazaj, od dneva vpisa v vrtec. 
 

Pravica do subvencije malice in kosila

SPLOŠNO PRAVILO
Če imate priznano pravico do otroškega dodatka oziroma imajo vaši otroci priznano pravico do državne štipendije, vloge za priznanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila ne vlagate
 
Če pravico uveljavljate med šolskim letom, vam le ta pripada z dnem vložitve vloge. 
 
ROK ZA VLOŽITEV VLOGE 
Starši, ki nimajo pravice do otroškega dodatka oziroma njihovi otroci nimajo pravice do državne štipendije, morajo oddati vlogo najkasneje do 31. avgusta, če želijo uveljaviti pravico s 1. septembrom. 

Če je vloga vložena  med šolskim letom, se pravica prizna z dnem vložitve vloge. 
 

Podaljšanje pravic

Za podaljšanje priznanja pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice in kosila NI TREBA VLOŽITI VLOGE za podaljšanje pravice. O podaljšanju pravice odločajo centri za socialno delo po uradni dolžnosti.  
 

Podaljšanje pravice do državne štipendije

SPLOŠNO PRAVILO
 
DIJAKI - Če vam pravica do državne štipendije preneha 31. avgusta, bo CSD po uradni dolžnosti podaljšal pravico. 
 
ŠTUDENTJE - Če vam pravica do državne štipendije preneha 30. septembra, bo CSD podaljšal pravico po uradni dolžnosti. 

NOVOST 
Od šolskega leta 2019/2020 dalje je postopek priznavanja pravice do državne štipendije poenostavljen:

 • Ukinjen je fiktivni izračun pravice do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, če ga družina otroka ni uveljavila. CSD po novem v postopku priznavanja pravice ne bo več izračunaval ali bi bila družina upravičena do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, če navedenih pravic nima priznanih. 
 • Če CSD ne bo razpolagal s podatkom o oceni in bivanju, se o dodatku za uspeh in bivanje odloči naknadno z dopolnilno odločbo. Dopolnilna odločba s katero bo CSD naknadno odločil o dodatkih bo izdana le na zahtevo dijaka oziroma študenta!

Primer 1
CSD ne razpolaga s podatkom o ocenah za priznanje dodatka za uspeh
CSD odloča o podaljšanju pravice do državne štipendije. V postopku pridobi podatek, da se otrok šola, ne pridobi pa podatka o ocenah. CSD odloči na podlagi pridobljenih podatkov, poleg odločbe pa dijaku oziroma študentu priloži obvestilo, da lahko zahteva izdajo dopolnilne odločbe, s katero mu bo ob predložitvi ustreznih dokazil dodatek priznan od dneva priznanja pravice do državne štipendije. Rok za sporočanje podatkov o ocenah ni predpisan.
 
Primer 2
CSD ne razpolaga s podatkom bivanju, pogoji za dodatek za bivanje izpolnjeni z dnem pridobitve pravice do štipendije  (s 1. 9. oziroma 1. 10.)
CSD odloča o podaljšanju pravice do državne štipendije. V postopku pridobi podatek, da se otrok šola, ne pridobi pa podatka o bivanju. CSD odloči na podlagi pridobljenih podatkov, poleg odločbe pa dijaku oziroma študentu priloži obvestilo, da lahko zahteva izdajo dopolnilne odločbe, s katero mu bo ob predložitvi ustreznih dokazil dodatek priznan od dneva priznanja pravice do državne štipendije, če za to izpolnjuje pogoje. 
 

Podaljšanje pravice do otroškega dodatka

SPLOŠNO PRAVILO
O podaljšanju pravice otroškega dodatka odloči CSD po uradni dolžnosti. 


V primeru, da ima eden od staršev že priznano pravico do otroškega dodatka za otroka, mora v primeru rojstva novega otroka ponovno vložiti vlogo za priznanje otroškega dodatka.

Podaljšanje pravice do znižanega plačila vrtca

SPLOŠNO PRAVILO 
O podaljšanju pravice do znižanega plačila vrtca odloči CSD po uradni dolžnosti. Če ima družina priznano pravico do otroškega dodatka, državno štipendijo in znižano plačilo vrtca, CSD podaljša vse tri pravice po uradni dolžnosti. 
 
CSD odloča o vlogah po naslednjem vrstnem redu: najprej o otroškem dodatku, nato o državni štipendiji in šele nato o znižanem plačilu vrtca. Če se pravica do znižanega plačila vrtca izteče 31. avgusta, CSD o podaljšanju te pravice odloča s 1. septembrom. Vrtec nato izda položnico za plačilo vrtca za mesec september v mesecu oktobru .
 

Podaljšanje pravice do subvencije malice in kosila

SPLOŠNO PRAVILO 
Če imate priznano pravico do otroškega dodatka oziroma imajo vaši otroci priznano pravico do državne štipendije, vloge za priznanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila ne vlagate
 
Če je bila subvencija malice oziroma kosila priznana s posebno odločbo (torej v primeru da nimate priznane pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije), CSD pravico podaljša po uradni dolžnosti za obdobje enega šolskega leta.
 

Spremembe, ki jih morate sporočiti

Spremembe, ki jih morate sporočiti na pristojni CSD: 

 • sprememba števila oseb ali upravičencev, 
 • vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod in izstop, 
 • sprememba vrste periodičnega dohodka, 
 • pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, vplivajo na to pravico.

Katere podatke je upravičenec dolžan sporočiti je navedeno na obrazcu za sporočanje sprememb.
 
Spremembe je treba sporočiti v osmih dneh od dneva, ko je sprememba nastala ali je oseba zanjo izvedela.
 

Dokazila, ki jih morate predložiti

Starše, dijake in študente pozivamo, da na CSD osebno ali pisno predložijo naslednja dokazila: 

 • Potrdilo o šolanju, če se otrok šola v tujini 
 • potrdilo o pridobljenih dohodkih v tujini 
 • dokazilo o plačani preživnini za preteklo koledarsko leto oziroma dokazilo o plačani preživnini iz naslova tekočega dohodka, če je prišlo do spremembe vrste periodičnega dohodka. Več informacij na CSD, ki rešuje vlogo.