Skoči do osrednje vsebine

Projektna dokumentacija in projektiranje

V nadaljevanju so pripravljeni vzorci projektnih nalog za izdelavo izvedbenih načrtov, vlog ter druga navodila za projektiranje oziroma izvajanje ukrepov v sklopu cestnega sveta glavnih in regionalnih cest ter kolesarskih površin, ki jih morajo biti upoštevana pri pripravi dokumentacije.

 • Vzorci projektne naloge - za zunanje investitorje

  Navodila
 • Recenzije projektne dokumentacije

  Navodila
 • Navodila za projektiranje kolesarskih površin

  Navodila je možno naročiti tudi tiskani različici. Naročite jih lahko s sporočilom na naslov gp.drsi@gov.si, po tel. na 01/478-8002 ali osebno na Direkciji za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana, kjer ga lahko tudi prevzamete oziroma vam ga pošljemo na želeni naslov.
  Navodila
 • Interna navodila za vodenje postopkov v skladu z 18. členom ZCes-1

  Interna navodila za vodenje postopkov v skladu z 18. členom Zakona o cestah (investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist na javnih cestah).
  Navodila
 • Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju Direkcije za infrastrukturo

  Povozi dvoživk predstavljajo v Sloveniji problem tako z vidika varnosti prometnih udeležencev kot tudi z vidika varovanja dvoživk, zato je bil izdelan predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju Direkcije za infrastrukturo.
  Navodila
 • Strokovne podlage za izdelavo navodil in tehničnih specifikacij za zagotavljanje migracijskih koridorjev dvoživk na državnem cestnem omrežju

  Skladno s sprejeto Strategijo razvoja prometa v RS in Nacionalnim programom razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030 je bil marca 2018 sprejet načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018–2023, ki med drugim z ukrepom Ro. 47 opredeljuje obveznost zagotovitve migracijskih koridorjev prostoživečim živalim in varnosti voznikov pred trki s prostoživečimi živalmi.

  Natančneje ukrep Ro. 47.1 določa pripravo navodil in tehničnih specifikacij migracijskih koridorjev dvoživk na obstoječih cestah, skladno s čimer je v letu 2019 Direkcija RS za infrastrukturo v sklopu okoljskih projektov naročila izdelavo Strokovnih podlag za izdelavo navodil in tehničnih specifikacij za zagotavljanje migracijskih koridorjev dvoživk na državnem cestnem omrežju (CKFF, december 2019), ki podajajo usmeritve za celotno državno cestno omrežje - t.j. ceste v upravljanju DRSI in DARS. Predmetne strokovne podlage poleg biologije dvoživk in njihovih raziskav opredeljujejo predvsem načine vključevanja ukrepov za dvoživke v proces prostorskega umeščanja, načrtovanja in izvedbe cestne infrastrukture, vključno s tehničnimi specifikacijami ukrepov za dvoživke in usmeritvami za njihovo vzdrževanje.
  Navodila
 • Cestna razsvetljava v območju prehodov za pešce in/ali kolesarje

  Smernice in priporočila