Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev sredstev na podlagi javnega razpisa za Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022

Namen ukrepa

Namen javnega razpisa je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav. 

Vlagatelji

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.

Pogoji za pridobitev sredstev

Splošni pogoji za dodelitev sredstev

 • pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru tega javnega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge,
 • vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju,
 • sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti,
 • vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

Posebni pogoji za dodelitev sredstev

 • je opravil nakup nove čebelarske opreme iz 9. člena Uredbe, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta originalni račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja, ki se vlagatelju ne vračajo. Upravičeni stroški so stroški za nakup čebelarske opreme, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2021 in 31. julijem 2022
 • vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sistem;
 • vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;
 • vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
 • vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov v skladu z ZKme-1, zakonom, ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov najmanj tri leta pred objavo tega javnega razpisa;
 • vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
 • vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;
 • stroški nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1 tega javnega razpisa morajo znašati najmanj 300 eurov brez vštetega DDV;
 • vlagatelju v programskem obdobju 2020–2022 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.

Dodatni pogoji za dodelitev sredstev za vlagatelja tega javnega razpisa, ki je opravil nakup tovornega vozila namenjenega oskrbi čebeljih družin in prevozu čebeljih pridelkov

 • čebelari s 150 ali več čebeljimi družinami in
 • ima prometno dovoljenje za vozilo, iz katerega je razvidno, da gre za tovorno vozilo.

Višina sredstev

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa v letu 2022, znaša do 380.000 eurov.

Sredstva se razdelijo na podlagi odprtega javnega razpisa. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge do porabe sredstev oz. zaprtja javnega razpisa. 

- delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša do 60 odstotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa čebelarske opreme 9. člena Uredbe, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS.

- delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša do 70 odstotkov skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS pri čebelarjih, ki:

 1. so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let,
 2. imajo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge v Registru čebelnjakov več kot 150 čebeljih družin ali
 3. imajo izobrazbo, ki ustreza: najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer v študijskih programih biologija, kmetijstvo-zootehnika, kmetijstvo-živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni ali izbirni predmet s področja čebelarstva ali če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali mojstrski izpit čebelarska mojstrica/čebelarski mojster.

- delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS pri čebelarjih, ki so vključeni v sheme kakovosti s področja čebelarstva pred objavo javnega razpisa.

- delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša pri čebelarjih, ki imajo pred objavo javnega razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS.

- delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša pri čebelarjih, ki so invalidi I. ali II. kategorije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dokazuje z odločbo, iz katere mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen v I. ali II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mnenja invalidske komisije izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS.

 Najvišji znesek sofinanciranja čebelarske opreme v letu 2021 brez DDV znaša za upravičenca, ki čebelari:

 • z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.200 eurov;
 • z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.400 eurov;
 • z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.800 eurov;
 • s 101 do 249 čebeljimi družinami: 7.200 eurov;
 • z 250 in več čebeljimi družinami: 9.600 eurov.

Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v letu 2021 brez DDV znaša za upravičenca, ki izpolnjuje dodatne pogoje, navedene v Uredbi (starost od 18-40, NPK, izobrazba, EKO- čebelarji...):

 • z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.800 eurov;
 • z 21 do 40 čebeljimi družinami: 3.600 eurov;
 • z 41 do 100 čebeljimi družinami: 7.200 eurov;
 • s 101 do 249 čebeljimi družinami: 10.800 eurov;
 • z 250 in več čebeljimi družinami: 14.400 eurov.

Najvišji znesek sredstev sofinanciranja tovornega vozila namenjenega oskrbi čebeljih družin in prevozu čebeljih pridelkov znaša do 9.000 eurov brez vštetega DDV, pri čemer se upošteva kvota sredstev glede na število čebeljih družin navedenih zgoraj.

Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v Register čebelnjakov. Skupno sofinanciranje nakupa čebelarske opreme pri posameznem vlagatelju v programskem obdobju 2020–2022 ne sme preseči najvišje vrednosti navedene zgoraj. Stroški nakupa čebelarske opreme iz 9. člena te uredbe, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 300 EUR brez DDV.

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Naziv Datum objave Rok prijave
11. 3. 2022
31. 7. 2022
 • Navodila vlagateljem

  Navodila | Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddaja vloge

Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig).

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2022.

Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način:

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:

Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022