Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev sredstev na podlagi javnega razpisa za Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021

Namen ukrepa

Namen javnega razpisa je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav. 

Vlagatelji

Vlagatelji so lahko fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev iz javnega razpisa.

Pogoji za pridobitev sredstev

Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme, če

- je opravil nakup nove čebelarske opreme iz 9. člena Uredbe, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta originalni račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja, ki se vlagatelju ne vračajo. Upravičeni stroški so stroški za nakup čebelarske opreme, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2020 in 20. aprilom 2021

- je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem  HACCP;

- se je največ štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel;

- se je največ štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja;

- je vpisan v Register čebelnjakov v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, zakonom ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev;

- poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;

- je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG;

- mu v programskem obdobju 2020–2022 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede nepravilne uporabe zdravil;

- vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu;

- vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju;

- sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije (tudi sredstva iz naslova lokalne skupnosti)

Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru tega javnega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.

Za isto opremo iz točke 3.1. javnega razpisa lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 upravičen največ dvakrat in največ do višine iz osmega oz. devetega odstavka 12. člena Uredbe.

Višina sredstev

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje sklopa Tehnične pomoči čebelarjem in organizacijam čebelarjev, v letu 2021 znaša do 200.000 eurov.

Sredstva se razdelijo na podlagi odprtega javnega razpisa. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge do porabe sredstev oz. zaprtja javnega razpisa. 

- delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša do 60 odstotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa čebelarske opreme 9. člena Uredbe, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS.

- delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša do 70 odstotkov skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS pri čebelarjih, ki:

 1. so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let,
 2. imajo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge v Registru čebelnjakov več kot 150 čebeljih družin ali
 3. imajo izobrazbo, ki ustreza: najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer v študijskih programih biologija, kmetijstvo-zootehnika, kmetijstvo-živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni ali izbirni predmet s področja čebelarstva ali če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali mojstrski izpit čebelarska mojstrica/čebelarski mojster.

- delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS pri čebelarjih, ki so vključeni v sheme kakovosti s področja čebelarstva pred objavo javnega razpisa.

- delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša pri čebelarjih, ki imajo pred objavo javnega razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS.

- delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša pri čebelarjih, ki so invalidi I. ali II. kategorije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dokazuje z odločbo, iz katere mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen v I. ali II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mnenja invalidske komisije izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS.

 Najvišji znesek sofinanciranja čebelarske opreme v letu 2021 brez DDV znaša za upravičenca, ki čebelari:

 • z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
 • z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov;
 • z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov;
 • s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
 • z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.

 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v letu 2021 brez DDV znaša za upravičenca, ki spadajo med drugo, tretjo, četrto in peto alinejo in čebelarijo:

 • z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.500 eurov;
 • z 21 do 40 čebeljimi družinami: 3.000 eurov;
 • z 41 do 100 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
 • s 101 do 249 čebeljimi družinami: 9.000 eurov;
 • z 250 in več čebeljimi družinami: 12.000 eurov.

Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v Register čebelnjakov. Skupno sofinanciranje nakupa čebelarske opreme pri posameznem vlagatelju v programskem obdobju 2020–2022 ne sme preseči najvišje vrednosti navedene zgoraj. Stroški nakupa čebelarske opreme iz 9. člena te uredbe, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 300 EUR brez DDV.

Oddaja vloge

Vloga mora biti oddana na obrazcu iz Priloge 1 razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.

Rok za oddajo vlog začne teči 6.1.2021 z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 20.4.2021.

Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oz. vložišča).

Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način:

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:

Sofinanciranje čebelarske opreme 2021

 

Javni razpis

Naziv Datum objave Rok prijave
18. 12. 2020
20. 4. 2021

Obveznosti in sankcije prejemnika sredstev

OBVEZNOSTI

- prejemnik sredstev mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev;

- prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev;

- prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila sofinancirana, uporabljati izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu dodeljena, še najmanj tri leta po prejetju sredstev, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah;

- prejemniku sredstev do konca programskega obdobja 2020-2022 po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini;

- prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva za ukrepu Sofinanciranje čebelarske opreme, mora biti vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva ali imeti potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke do konca programskega obdobja 2020–2022;

- prejemnik sredstev mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, do konca programskega obdobja 2020–2022;

- prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 razpisne dokumentacije in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

SANKCIJE

- prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na kraju samem, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022;

- prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih sredstev;

- prejemnik sredstev, ki predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel podporo, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022;

-  če je prejemniku sredstev v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije. Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022;

- če prejemnik sredstev ni vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva, nima potrdila o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma nima certifikata za ekološke čebelje pridelke do konca programskega obdobja 2020–2022, mora 10 odstotkov izplačanih sredstev vrniti v proračun Republike Slovenije. Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020-2022;

- prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v skladu s predpisi, ki urejajo vpis v Register čebelnjakov, se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.