Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev sredstev na podlagi javnega razpisa za Racionalizacijo sezonske selitve panjev v letu 2021

Namen ukrepa

Namen ukrepa je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.

Vlagatelji

Vlagatelji so lahko fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev iz javnega razpisa.

Pogoji za pridobitev sredstev

Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja sredstev za prevoz čebel na pašo, če

- je opravil nakup novih sredstev za prevoz čebel na pašo, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta originalni račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja, ki se vlagatelju ne vračajo. Upravičeni stroški so stroški za nakup čebelarske opreme, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2020 in 20. aprilom 2021

- je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem  HACCP;

- se je največ štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel;

- se je največ štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja;

- je vpisan v Register čebelnjakov v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, zakonom ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev;

- poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;

- je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG;

- mu v programskem obdobju 2020–2022 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede nepravilne uporabe zdravil;

- vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu;

- vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju;

- sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije (tudi sredstva iz naslova lokalne skupnosti)

Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva v okviru tega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge. 

Za nakup istega novega sredstva za prevoz čebel na pašo lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem obdobju 2020-2022 upravičen največ dvakrat in največ do višine iz petega odstavka 18. člena Uredbe.

Višina sredstev

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za  izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev, v letu 2020 znaša do 16.000 eurov.

Sredstva se razdelijo na podlagi odprtega javnega razpisa. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge do porabe sredstev oz. zaprtja javnega razpisa. 

Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo znaša 60 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki so predpisani s Sklepom vlade RS. 

Najvišji znesek sredstev sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem obdobju 2020–2022 znaša pri čebelarjih, ki čebelarijo:

  • z 41 do 150 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
  • z več kot 150 čebeljimi družinami: 15.000 eurov.

Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v Register čebelnjakov. Skupno sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo opreme pri posameznem vlagatelju v programskem obdobju 2020–2022 ne sme preseči najvišje vrednosti navedene zgoraj. Stroški nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo morajo znašati najmanj 20 odstotkov najvišje vrednosti sofinanciranja.

Oddaja vloge

Vloga mora biti oddana na obrazcu iz Priloge 1 razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.

Rok za oddajo vlog začne teči 6.1.2021 z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 20.4.2021.

Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oz. vložišča).

Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način:

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:

Racionalizacija sezonske selitve panjev 2021

 

Javni razpis

Naziv Datum objave Rok prijave
18. 12. 2020
20. 4. 2021

Obveznosti in sankcije prejemnika sredstev

OBVEZNOSTI

- prejemnik sredstev mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev;

- prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev;

- prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila sofinancirana, uporabljati izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu dodeljena, še najmanj tri leta po prejetju sredstev, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah;

- prejemniku sredstev do konca programskega obdobja 2020-2022 po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini;

- prejemnik sredstev mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, do konca programskega obdobja 2020–2022;

- prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 razpisne dokumentacije in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

SANKCIJE

- prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na kraju samem, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022;

- prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih sredstev.

- prejemnik sredstev, ki predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel podporo, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022;

-  če je prejemniku sredstev v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije. Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022;

- prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v skladu s predpisi, ki urejajo vpis v Register čebelnjakov, se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.