Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev dovoljenja za promet z mineralnim gnojilom

Pred prvim dajanjem tega gnojila v promet v Republiki Sloveniji mora proizvajalec oziroma uvoznik oziroma distributer za mineralno gnojilo oziroma organsko mineralno gnojilo pridobiti dovoljenje MKGP. Vloga za pridobitev dovoljenja se vloži v skladu s 6. členom Zakona o mineralnih gnojilih.

Če vsebujejo mineralna gnojila snovi, ki imajo nevarne lastnosti, se uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo kemikalije.

Navodila za pripravo zahtevka za izdajo dovoljenja za promet z mineralnim gnojilom

Zahtevek vložite pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vlogi za za izdajo dovoljenja za promet z mineralnim gnojilom, ki ne izpolnjuje pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES, je treba priložiti: 

  • podatke o proizvajalcu oziroma uvozniku oziroma distributerju (podjetje in sedež, dokazilo o vpisu dejavnosti v register);
  • podatke o vrsti in trgovskemu imenu mineralnega gnojila;
  • sestavo z navedbo vsebnosti hranil, težkih kovin in drugih snovi, ki jih proizvod vsebuje;
  • opis glavnih uporabljenih surovin in njihov izvor;
  • opis proizvodnega procesa;
  • dokazilo o plačilu upravne takse (22,66 EUR).

Če mineralno gnojilo izpolnjuje predpisane pogoje glede minimalne kakovosti, minister za kmetijstvo izda odločbo, s katero dovoli promet z mineralnim gnojilom.

Za promet z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo tudi fitofarmacevtska sredstva, se  uporabljajo tudi predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih.