Skoči do osrednje vsebine

Postopki priznanja izobrazbe za tujce iz držav nečlanic EU

Postopek priznanja izobrazbe za delavce, ki so pridobili izobrazbo v eni od drugih republik SFRJ, tretji državi ali v EU državi (če niso pridobili popolne kvalifikacije)

Vlagatelj:

Zdravstveni delavec, ki je pridobil:

 1. zdravstveno izobrazbo (ne polne poklicne kvalifikacije) v eni od bivših republik SFRJ, DČ EU ali v tretji državi;
 2. poklicno kvalifikacijo v eni od bivših republik SFRJ po 25. 6. 1991 ali v tretji državi, pa ne gre za zdravnika, zdravnika specialista, doktorja dentalne medicine ali doktorja dentalne medicine specialista;
 3. poklicno kvalifikacijo v eni od bivših republik SFRJ po 25. 6. 1991 ali v tretji državi, pa gre za zdravnika, zdravnika specialista, doktorja dentalne medicine ali doktorja dentalne medicine specialista, ki nima ponudbe za delo v RS v skladu z ZPPKZ ali
 4. specializacijo po 25. 6. 1991 v eni od drugih republik bivše SFRJ ali v tretji državi in nima po opravljenem specialističnem izpitu v zadnjih 10. letih vsaj sedem let delovnih izkušenj na specialističnem področju.

Pravni okvir:

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 47/18 in 150/20: v nadaljevanju: pravilnik),

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ),   

Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19)

1. Strokovni izpit za delavce iz bivše SFR Jugoslavije – 27. člen pravilnika

Posamezniku, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpit na področju zdravstvene dejavnosti pred 25. junijem 1991 v eni od drugih republik bivše SFR Jugoslavije, se opravljen strokovni izpit prizna, če je v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na ministrstvo opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti. Pred zaposlitvijo v Republiki Sloveniji opravi strokovni izpit zgolj iz področja področne zakonodaje.

Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje:

 1. dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini;
 2. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
 3. življenjepis z opisom delovnih izkušenj, s poudarkom na zadnjih desetih letih;
 4. potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika (za začetek postopka vsaj na osnovni ravni – informacije Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12 , 1000 Ljubljana) in
 5. izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti najmanj zadnjih pet let pred vložitvijo vloge na ministrstvo. Izjava se predloži v originalu in prevedena v slovenski jezik.

Dokazila iz prve, druge in pete alineje prejšnjega odstavka se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Če posameznik iz prvega odstavka tega člena zadnjih pet let pred vložitvijo vloge ni opravljal svojega poklica v zdravstveni dejavnosti, opravlja pripravništvo in strokovni izpit v celoti.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 22,60 € na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-21 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-21).

2. Pripravništvo in strokovni izpit za delavce iz tretjih držav – 28. člen pravilnika

Posamezniku, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpit po 25. juniju 1991 v eni od drugih republik bivše SFR Jugoslavije ali v tretji državi, nima pa delovnih izkušenj ali posamezniku, ki pripravništva in strokovnega izpita v tujini ni opravljal in se želi zaposliti v Republiki Sloveniji, se za pristop k pripravništvu v odločbi določi, na katerem področju in v katerih vsebinah mora dopolniti obveznost študijskega programa. Pripravništvo in strokovni izpit opravlja v celoti. Ta določba se uporablja tudi za posameznike, ki so pridobili izobrazbo v drugi državi članici Evropske unije, nimajo pa pridobljene poklicne kvalifikacije.

Vloga za pristop k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita vsebuje:

 1. dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini;
 2. dokazilo o vsebini in poteku študijskega programa v tujini, iz katerega so razvidni trajanje in vsebina študijskega programa ter ure posameznega predmeta študijskega programa;
 3. program opravljenega pripravništva v tujini;
 4. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
 5. življenjepis;
 6. potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika (za začetek postopka vsaj na osnovni ravni – informacije Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12 , 1000 Ljubljana)
 7. mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo vrednotenje in priznavanje izobraževanja (informacije pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana)

Dokazila iz 1., 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 22,60 € na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-21 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-21).

3. Pripravništvo in strokovni izpit za delavce iz tretjih držav z delovnimi izkušnjami – 29. člen pravilnika

Posamezniku, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpit po 25. juniju 1991 v eni od drugih republik bivše SFR Jugoslavije ali v tretji državi ter ima ob oddaji vloge na ministrstvo vsaj pet let delovnih izkušenj in se želi zaposliti v Republiki Sloveniji, lahko ministrstvo v odločbi določi, na katerem področju in v katerih vsebinah mora dopolniti obveznost študijskega programa in pripravništva. Strokovni izpit opravlja v celoti.

Vloga za pristop k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita vsebuje:

 1. dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini;
 2. dokazilo o vsebini in poteku študijskega programa v tujini, iz katerega so razvidni trajanje in vsebina študijskega programa ter ure posameznega predmeta študijskega programa;
 3. program opravljenega pripravništva v tujini;
 4. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
 5. življenjepis z opisom delovnih izkušenj;
 6. izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti zadnjih pet let pred vložitvijo vloge z navedbo in opisom delovnih izkušenj ter področja dela;
 7. potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika (za začetek postopka vsaj na osnovni ravni – informacije Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12 , 1000 Ljubljana) in
 8. mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo vrednotenje in priznavanje izobraževanja (informacije pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana).

Dokazila iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke prejšnjega odstavka se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Pri določitvi vsebine in trajanja opravljanja pripravništva za delavca ministrstvo upošteva delovne izkušnje in področje dela.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 22,60 € na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-21 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-21).

4. Pripravništvo in strokovni izpit za delavce iz tretjih držav z opravljeno specializacijo – 30. člen pravilnika

Posameznik, ki je opravil specializacijo po 25. juniju 1991 v eni od drugih republik bivše SFR Jugoslavije ali v tretji državi ter ima po opravljenem specialističnem izpitu v zadnjih desetih letih najmanj sedem let delovnih izkušenj na specialističnem področju, mora pred zaposlitvijo v Republiki Sloveniji opraviti strokovni izpit.

Vloga za opravljanje strokovnega izpita vsebuje:

 1. dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini;
 2. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
 3. dokazilo o opravljenem specialističnem izpitu;
 4. življenjepis z opisom delovnih izkušenj, s poudarkom na zadnjih desetih letih, v slovenskem jeziku;
 5. izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti na specialističnem področju zadnjih sedem let pred vložitvijo vloge;
 6. potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika (za začetek postopka vsaj na osnovni ravni – informacije Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12 , 1000 Ljubljana) in
 7. mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo vrednotenje in priznavanje izobraževanja (informacije pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana).

Dokazila iz 1., 2., 3. in 5. točke prejšnjega odstavka se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 22,60 € na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-21 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-21).

 __________________________________________________________________________

 V skladu z 31. členom pravilnika se v postopku dopolnitve obveznosti izobraževalnega programa iz 28. in 29. člena tega pravilnika primerja:

– izobraževalni program, ki ga je posameznik opravil, z izobraževalnim programom, ki velja za zadevni poklic v Republiki Sloveniji in

– trajanje izobraževanje, ki ga je posameznik zaključil, s trajanjem izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Če je posameznik zaključil izobraževalni program, ki ne izpolnjuje pogojev izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji, se v odločbi določi opravljanje dopolnilnega izpita ali izpitov, ki bi jih posameznik moral opraviti, da bi izobraževalni program po vsebini in poteku ustrezal slovenskemu izobraževalnemu programu. Stroški izvedenskega mnenja bremenijo kandidata.

 ___________________________________________________________________________

 Znanje slovenskega jezika se dokazuje z dokazilom o zaključeni srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali s potrdilom izobraževalne ustanove, ki je na podlagi zakona, ki ureja javno rabo slovenščine, pooblaščena za preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena izobraževalna ustanova) o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika.

Zdravniki, doktorji dentalne medicine, diplomirane medicinske sestre, diplomirane babice ter magistri farmacije morajo pred pristopom k strokovnemu izpitu predložiti potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine na ravni C1.

Ostali zdravstveni delavci morajo pred pristopom k strokovnemu izpitu predložiti potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine na ravni B2.

Dodatne informacije in vprašanja naslovite na e-naslov: gp.mz@gov.si