Skoči do osrednje vsebine

Postopek za pridobitev in izdaje evropske poklicne izkaznice

Evropska poklicna izkaznica je elektronsko potrdilo, ki dokazuje, da strokovnjak izpolnjuje vse pogoje, potrebne za začasno ali občasno opravljanje storitev v državah pogodbenicah oziroma za trajno opravljanje reguliranega poklica v državah pogodbenicah.

Vsa dejanja v zvezi s pridobitvijo in izdajo evropske poklicne izkaznice se opravijo po elektronski poti.

Trenutno je na voljo samo za določene regulirane poklice, in sicer:

  • medicinske sestre za splošno zdravstveno nego,
  • farmacevte,
  • fizioterapevte,
  • gorske vodnike,
  • nepremičninske posrednike.

Pravila o postopku za izdajo evropske poklicne izkaznice določa poleg Direktive 2005/36/ES Izvedbena uredba komisije (EU) 2015/983 z dne 24. junija 2015 o postopku za izdajo evropske poklicne izkaznice in uporabi mehanizma opozarjanja v skladu z Direktivo 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Postopek za pridobitev evropske poklicne izkaznice

Vlogo za izdajo izkaznice lahko vloži strokovnjak, ki je poklicne kvalifikacije pridobil v Republiki Sloveniji ali je kvalificiran in izpolnjuje vse pogoje za opravljanje poklica v Republiki Sloveniji. 

Vlogo za pridobitev evropske poklicne izkaznice se odda preko elektronskega obrazca, ki je dostopen na spletnem portalu Evropske komisije (https://ec.europa.eu/epc/). Ko so izpolnjeni vsi potrebni podatki, lahko strokovnjak pripravi prošnjo in naloži elektronsko skenirane kopije ustreznih dokumentov ter prošnjo po sistemu pošlje pristojnemu organu v Republiki Sloveniji. Pristojni organ obravnava vloge za izdajo izkaznice in v skladu z zahtevami strokovnjaka pošlje le to ustreznemu pristojnemu organu v državo gostiteljico.

Evropska poklicna izkaznica je elektronsko dokazilo, da je bilo opravljeno upravno preverjanje in so bile v državi, v kateri želite delati (država gostiteljica), priznane poklicne kvalifikacije oziroma izpolnjeni pogoji za začasno opravljanje dejavnosti v tej državi.

Pridobitev izkaznice ne nadomesti predhodne registracije oziroma dovoljenja, kadar so zahteve po registraciji ali dovoljenju veljale pred uvedbo evropske poklicne izkaznice za zadevni poklic.

Kot pomoč pri pripravi in oddaji prošnje za Evropsko poklicno izkaznico dodatno prilagamo povezavo, kjer najdete Priročnik za uporabnike:

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/library/epc_user_guide_professionals_sl.pdf

Izdaja izkaznice za začasno oz. občasno opravljanje storitev v državi pogodbenici gostiteljici

Izkaznico za opravljanje občasnih ali začasnih storitev v državi pogodbenici gostiteljici izda pristojni organ Republike Slovenije najpozneje v 15 delovnih dneh od prejema popolne vloge. Izkaznico pošlje vlagatelju za izdajo izkaznice in o tem obvesti pristojni organ države pogodbenice gostiteljice.

Izkaznica velja 18 mesecev od dneva izdaje, katero je možno podaljšati po preteku tega obdobja za nadaljnjih 18 mesecev. Imetnik izkaznice je dolžan sporočiti vsako spremembo okoliščin, ki vplivajo na njegovo pravico do opravljanja storitev.

Postopek izdaje izkaznice za trajno opravljanje poklica ali opravljanje tveganih storitev v državi pogodbenici gostiteljici

Ko oddate prošnjo za izdajo izkaznice za trajno opravljanje poklica ali opravljanje tveganih storitev v državi pogodbenici gostiteljici, pristojni organ v Republiki Sloveniji preveri priložena dokazila in pošlje vlogo v roku enega meseca po prejemu popolne vloge pristojnemu organu države pogodbenice gostiteljice.

Pristojni organ v državi pogodbenici gostiteljici obravnava  vlogo in sprejeme odločitev  glede izdaje evropske poklicne izkaznice najpozneje v dveh mesecih (za farmacevte in diplomirane medicinske sestre) oziroma najpozneje v treh mesecih (za fizioterapevte, gorske vodnike, nepremičninske posrednike).

Če pristojni organi v državi gostiteljici ugotovijo, da vaša izobrazba, usposobljenost in poklicne izkušnje ne ustrezajo standardom te države, lahko zahtevajo, da opravite preskus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje.

Pristojni organ v državi pogodbenici gostiteljici lahko od države pogodbenice izvora zahteva, da pošlje dodatne informacije ali predloži overjene kopije dokazil. Če pristojni organ države pogodbenice gostiteljice ne prejme zahtevanih podatkov ali dokazil lahko zavrne izdajo izkaznice.

Na odločitve države članice izvora in države članice gostiteljice se lahko vloži pritožba v skladu z nacionalnim pravom zadevne države članice.

Vlagatelj za izdajo izkaznice ima zoper odločitve slovenskih pristojnih organov o zavrnitvi izdaje izkaznice  možnost pritožbe ali upravnega spora.

Če pristojni organ ne odloči o izdaji izkaznice v rokih iz ali ne organizira preizkusa poklicne usposobljenosti, je izkaznica izdana in se prek elektronskega sistema avtomatično pošlje vlagatelju za izdajo izkaznice.

 

Stroški postopka

Pristojni organi v Republiki Sloveniji in državi gostiteljici vam lahko zaračunajo pristojbino za vsako novo prošnjo. Račun vam bo v tem primeru poslal vsak organ posebej.

V Republiki Sloveniji so stroški postopka sledeči:
Za izdajo evropske poklicne izkaznice v primeru začasnega ali občasnega opravljanja storitev 100,00 evrov
Za pripravo in posredovanje vloge za izdajo evropske poklicne izkaznice za trajno opravljanje poklica in začasno ali občasno opravljanje tveganih storitev 100,00 evrov
Za izdajo evropske poklicne izkaznice za trajno opravljanje poklica in začasno ali občasno opravljanje tveganih storitev 100, 00 evrov

Dodatne informacije glede evropske poklicne izkaznice, predvsem kako poteka postopek in kakšna je višina stroškov za pridobitev evropske poklicne izkaznice v drugih državah, je možno preveriti prek posebnega simulatorja.

Iskalnik