Skoči do osrednje vsebine

Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za trajno opravljanje reguliranega poklica

Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij je urejen v Zakonu o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.

Postopek se začne na zahtevo kandidata, ki vloži vlogo pri pristojnem organu za določen reguliran poklic, skupaj s prilogami in poravnano upravno takso v skladu z Zakonom o upravnih taksah, taksna tarifa številka 7.

1. Za vlogo za priznavanje na podlagi minimalnih pogojev usposobljenosti za sektorske poklice 25,00 EUR
2. Za vlogo za priznavanje po splošnem sistemu in v postopkih priznavanja izobraževanja 35,00 EUR
3. Za vlogo za priznavanje poklicnih izkušenj 25,00 EUR
4. Za odločbo za priznavanje na podlagi minimalnih pogojev usposobljenosti za sektorske poklice 25,00 EUR
5. Za odločbo za priznavanje po splošnem sistemu in v postopkih priznavanja izobraževanja 35,00 EUR
6. Za odločbo za priznavanje poklicnih izkušenj 25,00 EUR

Za samo plačilo in nakazilo upravne takse naj se kandidat obrne na pristojni organ, ki vodi postopke v RS.

Pristojni organ po prejemu vloge obvesti kandidata o manjkajočih dokazilih ter po potrebi zahteva dodatno dokumentacijo.

K vlogi je potrebno priložiti:

 • dokazilo o državljanstvu,
 • diplomo, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkaze o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,
 • dokazilo o drugih kvalifikacijah,
 • dokazila o vsebini in poteku usposabljanja,
 • po potrebi druga dokazila.

Z odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij se kandidatu v Republiki Sloveniji omogoči opravljanje reguliranega poklica, za katerega je usposobljen v državi članici Evropske Unije, Evropskega gospodarskega prostora ali v Švicarski konfederaciji, in sicer pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane, če so dejavnosti, ki jih poklic zajema, primerljive.

Trije sistemi priznavanja poklicnih kvalifikacij

Poznamo tri različne sisteme priznavanja poklicnih kvalifikacij in v skladu s tem tri vrste vlog.

 1. Avtomatično priznavanje na podlagi minimalnih pogojih usposobljenost
 2. Priznavanje poklicnih izkušenj
 3. Priznavanje po splošnem sistemu

Avtomatično priznavanje na podlagi minimalnih pogojih usposobljenosti

 • Vloga za priznanje poklicnih kvalifikacij »sektorskih poklicev«

  Avtomatično priznavanje temelji na podlagi minimalnih pogojih usposobljenosti in velja za sedem »sektorskih« poklicev: zdravnike, zobozdravnike, medicinske sestre, veterinarje, farmacevte, babice in arhitekte. Vsaka država članica avtomatično prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah za omenjene poklice, ki izpolnjujejo minimalne pogoje usposobljenosti, katere izkazujejo z dokazili o formalnih kvalifikacijah navedenih v Prilogi V Direktive 2005/36/ES in se ne preverja usposobljenosti strokovnjaka. V kolikor strokovnjak ne izpolnjuje minimalnih pogojev si lahko prizna poklicno kvalifikacijo po splošnem sistemu.
  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Priznavanje poklicnih izkušenj

 • Vloga za priznanje »poklicnih izkušenj«

  Avtomatično priznavanje poklicnih izkušenj velja za poklice s področja obrti, industrije in trgovine. Države članice priznajo predhodno opravljanje dejavnosti, za katere je predpisano določeno število let poklicnih izkušenj za zgoraj določene dejavnosti. V kolikor ne dosegajo pogojev za avtomatično priznanje poklicne kvalifikacije, si lahko priznajo posamezniki poklicno kvalifikacijo po splošnem sistemu.
  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Priznavanje po splošnem sistemu

 • Vloga za priznanje poklicnih kvalifikacij »splošnega sistema«

  Priznavanje po splošnem sistemu pomeni priznavanje dokazil o usposobljenosti oziroma preverjanje ravni kvalifikacije glede na trajanje in raven usposabljanja. Pristojni organ primerja usposabljanje, z nacionalnim usposabljanjem, da bi preveril, ali med njima obstajajo znatne razlike. Kot znatne razlike se štejejo zelo velike razlike, ki zadevajo področja, bistvena za opravljanje poklica. Če pristojni organ ugotovi znatne razlike med migrantovim usposabljanjem in nacionalnim usposabljanjem, mora omogočiti, da te razlike odpravi z dopolnilnimi ukrepi, in sicer preskusom poklicne usposobljenosti ali prilagoditvenim obdobjem, ki lahko traja največ tri leta.
  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pristojni organ lahko v postopku zahteva mnenje pristojne zbornice oziroma drugega pristojnega organa,  sicer pristojni organ izda odločbo brez tega mnenja. Mnenje pri izdaji odločbe ni zavezujoče.

Pristojni organ v postopku primerja pisno dokumentacijo o vaših poklicnih kvalifikacijah s poklicnimi kvalifikacijami, ki jih za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti zahtevajo predpisi v Sloveniji. Če pristojni organ na podlagi te primerjave oceni, da vaše poklicne kvalifikacije ne ustrezajo, izda pristojni organ o tej ugotovitvi  odločbo, v kateri vas pozove, da glede na okoliščine primera opravite enega od naslednjih dopolnilnih ukrepov za priznanje vaših poklicnih kvalifikacij:

 • preizkus poklicne usposobljenosti ali
 • prilagoditveno obdobje, v katerem boste izpolnili manjkajoče pogoje za priznavanje ustreznosti svojih poklicnih kvalifikacij.

Pristojni organ izda odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij za opravljanje posameznega reguliranega poklica v Sloveniji:

 • če na podlagi vloge oceni, da vaše poklicne kvalifikacije ustrezajo poklicnim kvalifikacijam, ki jih za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti zahtevajo predpisi Republike Slovenije;
 • ko predložite dokazilo o uspešno opravljenem prilagoditvenem obdobju ali preizkusu poklicne usposobljenosti.