Skoči do osrednje vsebine

Prijava nove lokacije pridelave za vinsko trto, pečkarje ali koščičarje

Registrirani pridelovalci trte,  gostiteljskih rastlin hruševega ožiga in gostiteljskih rastlin šarke morajo pri pristojnem inšpektorju ali pri organu za uradno potrjevanje pred nameravanim sajenjem drevesnic in matičnih nasadov prijaviti novo lokacijo za sajenje. Namen predhodnega preverjanja nove lokacije je preprečevanje okužb sadik, podlag in cepičev z zlato trsno rumenico, hruševim ožigom ter šarko.   

Novo lokacijo pridelave morajo pred sajenjem prijaviti vsi registrirani imetniki, ki pridelujejo sadilni in razmnoževalni material trte, pečkatih in koščičastih sadnih vrst.

Vinska trta

Pridelovalec trsnih cepljenk, podlag in cepičev vinske trte (Vitis) mora zaradi zlate trsne rumenice (fitoplazma Grapevine flavescence dorée) prijaviti novo lokacijo pridelave (trsnice ali matični nasad) fitosanitarnemu inšpektorju na Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v času od 15. novembra do 30. aprila (pred nameravanim sajenjem).

Fitosanitarni inšpektor Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odobri lokacijo trsnice ali matičnega nasada, če se lokacija nahaja najmanj 100 m od roba žarišča okužbe. V skladu s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (UL RS, 48/14) mora pridelovalec vsako leto prijaviti pridelavo. Za novo lokacijo trsnice ali matičnega nasada se šteje enota pridelave, ki je izven varovalnega pasu že odobrene trsnice ali matičnega nasada.

Izpolnite spodnji obrazec in ga pošljite na krajevno pristojnemu fitosanitarnemu inšpektorju Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Pečkarji

Pridelovalec gostiteljskih rastlin hruševega ožiga za saditev mora novo lokacijo pridelave (drevesnica ali matični nasad) prijaviti pristojnemu fitosanitarnemu inšpektorju pred nameravanim sajenjem najpozneje do 31. marca (v letu sajenja), najpozneje do 31. marca, ki preveri, če enota pridelave izpolnjuje zahtevane pogoje v skladu s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Uradni list RS, št. 50/14).

Gostiteljske rastline hruševega ožiga, ki ga povzroča Erwinia amylovora so: šmarna hrušica (Amelanchier), japonska kutina (Chaenomeles), panešplja (Cotoneaster), glog oziroma beli trn (Crataegus), kutina (Cydonia),  jablana (Malus), nešplja (Maespilus), ognjeni trn (Pyracantha), hruška (Pyrus), jerebika in skorš (Sorbus, razen Sorbus intermedia), fotinija, ex stranvezija (Photinia davidiana).

Izpolnite spodnji obrazec in ga pošljite na krajevno pristojnemu fitosanitarnemu inšpektorju Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Koščičarji

Pridelovalec rastlin za saditev prijavi lokacijo drevesnice ali matičnega nasada pristojni enoti fitosanitarne inšpekcije pred nameravanim sajenjem koščičarjev (v predhodnem letu zasaditve), najpozneje do 31. marca.

Fitosanitarni inšpektor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dovoli sajenje, če obstoječe gostiteljske rastline na predvideni lokaciji in v varovalnem pasu niso okužene s šarko oziroma če je imetnik izvršil vse odrejene ukrepe, predpisane s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus (Uradni list RS, št. 50/14)

Gostiteljske rastline šarke, ki jo povzorča Plum pox virus so naslednje vrste rodu Prunus: breskev (Prunus persica), nektarina (Prunus persica var. nucipersica), marelica (Prunus armeniaca), mirabolana (Prunus cerasifera), cibora (Prunus domestica ssp. insititia.), mandljevec (Prunus amygdalus), sliva in češplja (Prunus domestica ssp. domestica), črni trn (Prunus spinosa), rešeljika (Prunus mahaleb), čremsa (Prunus padus), Prunus blireiana, Prunus brigantina, Prunus cistena, Prunus curdica, Prunus glandulosa, Prunus holosericea, Prunus hortulana, Prunus japonica, Prunus mandshurica, Prunus maritima, Prunus mume, Prunus nigra, Prunus salicina, Prunus sibirica, Prunus simonii, Prunus tomentosa, Prunus triloba in druge vrste Prunus, ki so občutljive na šarko.

Izpolnite spodnji obrazec in ga pošljite na krajevno pristojnemu fitosanitarnemu inšpektorju Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Fitosanitarni inšpektor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dovoli sajenje na nadomestni lokaciji, če je v teku rastne dobe še mogoče preveriti sum na šarko oziroma če v varovalnem pasu nove lokacije ni gostiteljskih rastlin.

Stroški

Za odobritev lokacije pridelave rastlin je treba plačati enotno pristojbino v skladu s pravilnikom o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin.

Iskalnik