Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019

Kontrole na kraju samem

Pri ukrepih Programa na področju čebelarstva izvajamo kontrole na kraju samem v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva. Uredba določa, da države članice zagotovijo, da se v okviru njihovih čebelarskih programov s pregledi na kraju samem preveri najmanj 5 % prosilcev za pomoč.

Izvajamo kontrole na kraju samem pred izplačilom sredstev za posamezen ukrep in kontrole na kraju samem v obdobju trajanja obveznosti od zadnjega izplačila sredstev.

Pri kontrolnem pregledu na kraju samem je treba preveriti:

  • izvedbo podprte operacije, zlasti na področju naložb in storitev;
  • skladnost operacije z veljavnimi predpisi;
  • točnost podatkov upravičenca glede na osnovne dokumente;
  • ali dejansko nastali izdatki ustrezajo najmanj zaprošeni finančni podpori;
  • hrambo dokumentacije.

Izvajajo se kontrole na kraju samem za ukrepe:

Tehnična pomoč čebelarjem
Vzorec zapisnika o kontroli pred izplačilom sredstev
Vzorec zapisnika o naknadni kontroli

Racionalizacija sezonske selitve panjev
Vzorec zapisnika o kontroli pred izplačilom sredstev
Vzorec zapisnika o naknadni kontroli

Subvencioniranje vzreje čebeljih matic

Ukrepi, ki se izvajajo z javnimi naročili
Vzorec zapisnika o kontroli med izvajanjem javnega naročila ter pred izplačilom sredstev
Vzorec zapisnika o naknadni kontroli

Iskalnik