Skoči do osrednje vsebine

Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu in odjava vozil iz prometa

Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu

Letna dajatev za uporabo v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu (letna dajatev) je določena z Zakonom o dajatvah za motorna vozila.

Višina letne dajatve je določena z Uredbo o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu.

Po določilih uredbe lastnik motornega oziroma priklopnega vozila plača letno dajatev pred vložitvijo zahteve za izdajo prometnega dovoljenja ali podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja. Vplačevanje letne dajatve je možno:

1. neposredno pri upravni enoti ali pri nosilcu javnega pooblastila;
2. neposredno na vplačilni račun na osnovi informativnega izračuna:

Uporabniki si informativni izračun na katerem je naveden sklic za vozilo in ustrezen transakcijski račun, izpišejo preko portala e-uprava ali pa ga pridobijo na vseh upravnih enotah ali nosilcu javnega pooblastila. Vsak informativni izračun ima točno določen enoličen sklic za vozilo. Številko sklica določi poseben program MRVL (Matični register vozil in listin). Plačilo (preko plačilnega naloga, spletne banke, in podobno) se obvezno izvede na sklic, ki je določen v izračunu, sicer se znesek ne poveže z vozilom. V kolikor pri plačilu ni navedenega podatka o sklicu oziroma je ta napačen, se podatek o plačilu pri registracijskem postopku ne izkazuje in registracija oziroma podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja ni možno.

Registracija vozila oziroma podaljšanje prometnega dovoljenja je možno šele takrat, ko je v programu MRVL evidentirano, da je dajatev za to vozilo plačana. Prenos podatkov o plačilu sicer traja nekaj ur, ker pa se podatki o plačilih med bankami prenašajo samo ob točno določenih urah in ne kontinuirano, lahko pride do situacije, da podatek o plačilu še ne bo zaveden v programu MRVL, ko stranka želi opraviti storitev podaljšanja prometnega dovoljenja. Zato strankam, ki želijo plačati letno dajatev za uporabo vozil vnaprej na vplačilni račun na osnovi informativnega izračuna, predlagamo, da to storijo najmanj 24 ur pred predvideno registracijo vozila oz. podaljšanjem prometnega dovoljenja.

3. v postopku spletnega podaljšanja prometnega dovoljenja na portala eUprava (izveden celoten postopek podaljšanja prometnega dovoljenja):

Stranki je omogočeno spletno podaljšanje prometnega dovoljenja. V postopku oddaje elektronske vloge za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja, preko portala eUprava, se izvede tudi plačilo letne dajatve.

Uveljavitev oprostitve plačila letne dajatve

Oprostitve plačila letne dajatve so v pristojnosti upravnih enot. O oprostitvi plačila letne dajatve odločajo upravne enote z odločbo. Vloga za oprostitev plačila letne dajatve se vloži pri upravni enoti pisno ali elektronsko.

Vračila sorazmernega deleža letne dajatve ob odjavi vozila

Ob odjavi vozila pred potekom dobe, za katero je bila plačana letna dajatev, se stranki vrne sorazmerni delež za dneve do poteka preostale dobe. Ob odjavi vozila se stranki izpiše izračun za vračilo, s podpisom katerega stranka izjavi, da je seznanjena z višino pripadajočega sorazmernega deleža letne dajatve in se strinja z njo, ter navede številko transakcijskega računa, kamor naj se nakaže pripadajoči sorazmerni delež letne dajatve. Vračila izvajajo upravne enote.

Nižja letna dajatev za velike družine

Zakon o dajatvah za motorna vozila v 8. členu določa nižjo letno dajatev v višini 50 % letne dajatve za osebna vozila iz 7. člena tega zakona za največ eno vozilo v lasti ali uporabi enega izmed članov družine, ki ima na dan vložitve vloge za znižanje letne dajatve na istem naslovu stalnega prebivališča prijavljene štiri ali več otrok, starih do 18 let. Znižanje se uveljavlja na podlagi dokazila o skupnem stalnem prebivališču vsaj enega od staršev in otrok. Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za rejniške družine.

Vozila, za katera se letne dajatve ne plačuje

Letna dajatev se ne plačuje za:

 • motorna vozila, ki imajo vgrajen samo električni pogonski motor;
 • traktorje in traktorske priklopnike;
 • kolesa z motorjem oziroma lahka dvokolesna vozila na motorni pogon, trikolesa s prostornino motorja do vključno 50 ccm oziroma trikolesne mopede in lahka štirikolesa oziroma lahke štirikolesnike;
 • lahke priklopnike, katerih največja dovoljena masa ne presega 750 kg;
 • vozila, ki se uporabljajo za obrambo, Slovensko vojsko, Civilno zaščito ter intervencijska vozila gorske reševalne službe, jamarske reševalne službe, podvodne reševalne službe, službe za zaščito in reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah na morju in ekološkega laboratorija z mobilno enoto;
 • policijska vozila;
 • gasilska vozila;
 • vozila nujne medicinske pomoči;
 • starodobna vozila, ki so nacionalno bogastvo;
 • vozila diplomatskih predstavništev in konzulatov, razen konzulatov, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji, ter članov njihovega osebja, ki so državljani ali osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
 • vozila misij tujih držav, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji ter oseb, zaposlenih v njih, ki so državljani ali osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Za vozila s statusom starodobnega vozila se plačuje letna dajatev v višini 20% letne dajatve za posamezne kategorije oziroma podkategorije motornih in priklopnih vozil.

Dajatev za odjavljeno vozilo

S 1. aprilom 2019 je stopil v veljavo Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV), ki določa dajatev za odjavljena vozila. Ta se plačuje za vozila kategorij M1 (osebna vozila), N1 (tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone) in L2e (trikolesni mopedi). Obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila, in nato vsako leto na datum odjave vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila.

To dajatev bodo morali plačati lastniki vozil, ki so od 1. aprila 2018 odjavili vozilo in bodo lastniki takega odjavljenega vozila več kot eno leto. Če bo lastnik odjavljenega vozila v tem času prenesel lastništvo na drugo osebo, bo novi lastnik postal zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji. Prenos lastništva odjavljenega vozila se ureja v okviru evidence registriranih vozil na lokacijah, kjer se opravlja registracija vozil (upravne enote in nosilcih javnega pooblastila).
Dajatev za odjavljeno vozilo ne pozna nobenih izjem ali oprostitev za plačilo. Dajatve ne bodo plačali lastniki odjavljenih vozil, če bodo vozilo predali v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali znova registrirali. Dajatve tudi ne bodo plačali, če bodo upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predložili:

 • potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja (potrdilo o uničenju vozila izdano v eni od držav članic Evropske Skupnosti skladno z zahtevami Odločbe 2002/151/ES);
 • policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo odjavljeno vozilo ukradeno;
 • dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali
 • izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije.

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za infrastrukturo ter Ministrstvo za okolje in prostor poziva lastnike odjavljenih vozil, ki so bili odjavljeni od 1. aprila 2019 dalje, da pravočasno ustrezno poskrbijo za odjavljeno vozilo in da v okviru evidence vozil ustrezno uredijo status vozila, da ne bodo prejeli plačilnega naloga za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo.

Spremembe Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT)

Z dnem 14.7.2021 začnejo veljati spremembe ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN TURIZMU PRI OMILITVI POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPGT), in sicer spremeni se 7.člen Zakona o dajatvah za motorna vozila:

V Zakonu o dajatvah za motorna vozila (Uradni list RS, št. 54/17) se v 14. členu v prvem odstavku besedilo »enega leta« nadomesti z besedilom »dveh let«.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2454/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pomoc-gospodarstvu-in-turizmu-pri-omilitvi-posledic-epidemije-covid-19-ziupgt

Iz zgoraj sprejetega torej sledi, da za vsa vozila, za katera bo plačilo dajatve zapadlo pred uveljavitvijo zakona (14.07.2021) velja kot do sedaj (izda se plačilni nalog v enem letu od odjave vozila). Za vsa vozila za katera pa zapade dajatev prvič v plačilo po uveljavitvi zakona (14.7.2021 od 00.00 dalje) pa velja rok zapadlosti dajatve dve leti od odjave vozila.

Primeri:

- če dajatev zapade v plačilo prvič en dan pred uveljavitvijo nove spremembe zakona (13.07.2021) velja stara ureditev (eno leto od odjave) in se izda plačilni nalog.

- če dajatev zapade v plačilo prvič en dan po uveljavitvi zakona ( 14.7.2021 od 00.00 dalje) velja nova ureditev (dve leti od odjave vozila) in se bo plačilni nalog izdal šele po dveh letih, če seveda ne pride do nobene spremembe v uradni evidenci (prodaje s spremembo lastništva, uničenje vozila in drugi razlogi zaradi katerih preneha obveznost plačevanja dajatve).

- če dajatev zapade v plačilo prvič že pred uveljavitvijo zakona, in se je že izdal prvi plačilni nalog, vozilo pa je po enem letu od prvega plačilnega naloga (zapadlosti dajatve) še vedno odjavljeno, velja stara ureditev in se ponovno izda plačilni nalog vsako leto, saj je dajatev prvič zapadla že pred uveljavitvijo spremembe zakona.