Skoči do osrednje vsebine

Izdaja dovoljenja za potrošniško kreditiranje

Vloga za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja mora vsebovati naslednje podatke:

 • firmo ali ime in priimek in sedež ali naslov, ter matično in davčno številko pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika;
 • ime in priimek zakonitega zastopnika;
 • ime in priimek ter obseg pooblastil odgovorne osebe;
 • dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede lastništva ali bilančne vsote v skladu s sedmim odstavkom 31. člena zakona, če gre za dovoljenje za nedoločen čas;
 • dokazila o nekaznovanosti dajalca kredita oziroma vložnika, člana poslovodstva in prokurista dajalca kredita oziroma vložnika ter odgovorne osebe dajalca kredita zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, pravni promet ali premoženje. Če ima dajalec kredita oziroma vložnik sedež v drugi državi članici, mora biti dokazilo o nekaznovanosti izdano s strani pristojnega organa države članice, v kateri ima dajalec kredita oziroma vložnik sedež. Za člane poslovodstva in prokurista dajalca kredita oziroma vložnika ter odgovorne osebe dajalca kredita dokazilo o nekaznovanosti izda pristojni organ države, kjer ima oseba stalno prebivališče.
 • dokazila, da nad premoženjem dajalca kredita oziroma vložnika, člana poslovodstva in prokurista dajalca kredita oziroma vložnika ter nad premoženjem odgovorne osebe ni bil začet postopek osebnega stečaja. Če ima dajalec kredita oziroma vložnik sedež v drugi državi članici, morajo biti dokazila izdana s strani pristojnega organa države članice, v kateri ima dajalec kredita oziroma vložnik sedež. Za člane poslovodstva in prokurista dajalca kredita oziroma vložnika ter odgovorne osebe dajalca kredita dokazila izda pristojni organ države, kjer ima oseba stalno prebivališče.
 • vrste kreditov, ki jih ponuja potrošnikom;
 • skupno število zaposlenih;
 • število delavcev, zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi, ki bodo opravljali storitve potrošniškega kreditiranja, in dokazila o njihovi zaposlitvi;
 • dokazila o izobrazbi odgovorne osebe in delavcev, ki bodo opravljali storitve potrošniškega kreditiranja;
 • dokazila o delovnih izkušnjah odgovorne osebe in delavcev, ki bodo opravljali storitve potrošniškega kreditiranja, izdana s strani odgovorne osebe ali zakonitega zastopnika pravne osebe ali podjetnika posameznika in iz katerih izhaja podroben opis delovnih nalog, ki jih je do tedaj opravljala odgovorna oseba oziroma delavec, ter število let delovnih izkušenj v skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika;
 • naslov poslovne enote oziroma poslovnih enot, kjer se bodo sklepale kreditne pogodbe in opravljale druge storitve potrošniškega kreditiranja;
 • izjavo, da se potrošniško kreditiranje ne opravlja v stanovanju;
 • opis poslovnega prostora s tlorisno skico in dokazilo o pravici do razpolaganja s poslovnimi prostori za vsako poslovno enoto;
 • dokazilo o napisu, ki vsebuje navedbo firme in sedeža ali imena in naslova dajalca kredita in se nahaja na vidnem mestu ob vhodu v poslovni prostor (npr. fotografija table z napisom);
 • izjavo, da zagotavlja postopke in ima sprejete ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v vseh fazah poslovnega procesa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov;
 • dokazilo o zagotavljanju ustrezne informacijske tehnologije s podatki o strojni in programski opremi (npr. račun prodajalca opreme);
 • dokazilo o vodenju evidenc o sklenjenih kreditnih pogodbah, o kreditnih posrednikih in poslih, sklenjenih s posredovanjem, v skladu s 5. členom tega pravilnika;
 • notranji akt ali drugo dokumentacijo (npr. organigram), iz katere je razvidna organizacija poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja, postopki sprejemanja odločitev, opredelitev odgovornosti odgovorne osebe in delavcev, ki bodo opravljali storitve potrošniškega kreditiranja, in druge delovne naloge odgovorne osebe in delavcev;
 • splošne pogoje in druge akte, če obstajajo, na podlagi katerih se izvaja dejavnost potrošniškega kreditiranja;
 • osnutek kreditne pogodbe za vsako vrsto kredita posebej, ki jo dajalec kreditov ponuja potrošnikom;
 • dokazila o določitvi enega ali več neodvisnih izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki ga je oziroma jih je v skladu s 93. členom zakona določil za reševanje potrošniških sporov (npr. sklenjen dogovor z izvajalcem);
 • izjavo dajalca kredita oziroma vložnika, da za namen tega postopka in izvajanje nadzora v skladu z zakonom dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.

Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani taksi za vlogo in odločbo v višini 22,60 EUR (Zakon o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš), ki se plača na račun TRR 01100 - 1000315637, sklic: 11 21300 -7111002. 

Vloga za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja se lahko pošlje po navadni pošti na naslov: