Skoči do osrednje vsebine

Izdaja dovoljenja za potrošniško kreditiranje

Vloga za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja mora vsebovati naslednje podatke:

 • firmo, sedež in matično številko pravne osebe ali ime, naslov in matično številko samostojnega podjetnika posameznika,
 • ime in priimek odgovorne osebe in obseg pooblastil,
 • točen naslov kraja oziroma krajev, kjer se sklepajo kreditne pogodbe ali druge storitve potrošniškega kreditiranja, opis poslovnih prostorov s tlorisno skico in dokazilo o pravici o razpolaganju s prostori,
 • skupno število zaposlenih,
 • število delavcev, zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi, ki bodo opravljali storitve potrošniškega kreditiranja,
 • dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah odgovorne osebe in delavcev, ki bodo opravljali storitve potrošniškega kreditiranja,
 • dokazilo o zagotavljanju sistema varstva osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov,
 • dokazilo o zagotavljanju ustrezne informacijske podpore s podatki o strojni in programski opremi,
 • opis vodenja evidenc o kreditih,
 • opis organizacije poslovnega procesa in sistema odločanja (npr. organigram)
 • splošne pogoje in druge akte, če obstajajo, na podlagi katerih se izvaja dejavnost potrošniškega kreditiranja,
 • vrste predvidenih potrošniških kreditov,
 • vzorce kreditnih pogodb v skladu z zakonom, ki ureja potrošniške kredite.

Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani taksi za vlogo in odločbo v višini 22,60 EUR (Zakon o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš), ki se plača na račun TRR 01100 - 1000315637, sklic: 11 21300 -7111002. 

Vloga za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja se lahko pošlje po navadni pošti na naslov: