Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev dovoljenja za uvoz in izvoz radioaktivnih in jedrskih snovi ter dovoljenja za vnos/iznos jedrskih snovi v in iz držav članic EU

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Vloga za pridobitev dovoljenja za uvoz in izvoz radioaktivnih in jedrskih snovi ter dovoljenja za vnos/iznos jedrskih snovi v in iz držav članic EU

Dovoljenje za uvoz ali izvoz jedrskih snovi ali dovoljenje za vnos iz države članice EU ali iznos v državo članico EU je potrebno za jedrske in radioaktivne snovi katerih aktivnost in specifična aktivnost presegata ravni izvzetja, ki so določene v Uredbi o sevalnih dejavnostih.

Dovoljenje za uvoz ali izvoz jedrskih snovi ali dovoljenje za vnos iz države članice EU ali iznos v državo članico EU ni potrebno, če gre za uporabo osiromašenega urana v civilne namene izven jedrskega gorivnega cikla, npr. za zaščito pred ionizirajočimi sevanji ali kot embalažo, in njihova skupna količina ne presega 350 kg. 

Navodila za oddajo vloge

Obrazec z obveznimi prilogami vložite pri Upravi za jedrsko varnost (URSJV). 

Za oddajo vloge potrebujete:

 • izpolnjen obrazec SVM-ODE7 [docpdf], ki je bil sestavljen na URSJV (ni obvezen),

 • podatke o pošiljatelju, prejemniku in prevozniku,

 • podatke o virih sevanja ali jedrskih snoveh, predvsem pa o vrsti radionuklidov, njihovi posamični in skupni aktivnosti ter o številu virov,

 • dodatne pogoje za nekatere primere:

  • oznaka certifikata vrste embalaže po predpisih o prevozu nevarnega blaga ter o predvidenem času in kraju prehoda meje Republike Slovenije ter relaciji prevoza, če gre za vir sevanja s pomembno aktivnostjo ali jedrske snovi,

  • dokazilo o zagotovitvi finančnih jamstev, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo finančna jamstva ali odgovornost za jedrsko škodo,

  • izdano dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti končnemu uporabniku, če gre za uvoz jedrskih ali radioaktivnih snovi ali vnos jedrskih snovi iz držav članic EU,

  • potrdilo o načrtu fizičnega varovanja med prevozom, pridobljeno s strani Ministrstva za notranje zadeve (načrt fizičnega varovanja je treba izdelati le, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo fizično varovanje),

  • podatki o predvidenem skupnem številu pošiljk, vrsto radionuklidov ter predvideno največjo posamično aktivnost ter predvideno največjo skupno aktivnost posamezne pošiljke in obdobje, v katerem naj bi potekalo pošiljanje, če gre za pridobitev dovoljenja za večkratne pošiljke.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 (elektronsko)

Podatki, ki jih bo upravni organ sam pridobil:

 • veljavnost dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti,

 • soglasje za uvoz pošiljke v državo prejemnico, ki ga izda pristojni organ države prejemnice, iz katerega mora biti razvidno, da prejemnik izpolnjuje pogoje za prejem vira sevanja s pomembno aktivnostjo,

 • potrdilo o načrtu fizičnega varovanja.

Pravna podlaga: 126. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in 4. člen Pravilnika o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi

Predviden rok za odločitev: do 60 dni

Iskalnik