Skoči do osrednje vsebine

Priznavanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranega poklica na področju vzgoje in izobraževanja

Postopek za priznanje poklicne kvalifikacije se začne na zahtevo strokovnjaka, ki želi v Republiki Sloveniji opravljati reguliran poklic na področju vzgoje in izobraževanja.

Vlogi mora priložiti naslednja dokazila:

 • potrdilo pristojnega organa države izvora kvalifikacije o reguliranosti poklica in izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica v tej državi (potrdilo o kompetenci v skladu s 13. členom direktive 2005/36/ES),
 • diploma, spričevalo ter druga dokazila o uspešno dokončanem formalnem izobraževanju ali usposabljanju, ki jih izda pristojni organ oziroma izobraževalna ustanova,
 • dokazila o vsebini in poteku izobraževanja, iz katerih je razvidno trajanje študijskega programa, področja in predmeti, ki jih je strokovnjak opravil,
 • dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah (v primeru, če poklic v državi izvora kvalifikacije ni reguliran),
 • dokazilo o državljanstvu (kopija veljavnega osebnega dokumenta).

Vsi dokumenti, razen dokazila o državljanstvu, se praviloma predložijo v overjenem prevodu.
Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe znaša 70 EUR: za vlogo 35,00 EUR in za odločbo 35,00 EUR.

Pri plačilu s plačilnim nalogom UPN je potrebno navesti:

 • namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZA PPK
 • prejemnik: naziv: UPRAVNE TAKSE
                  ulica: Župančičeva 3
                  kraj: LJUBLJANA
 • št. računa: SI56 0110 0100 0315 637
 • referenca: 11 33308-7111002-6010

Strokovnjak pošlje vlogo (skupaj s prilogami in dokazilom o plačani upravni taksi) na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.