Skoči do osrednje vsebine

Finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo in zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu

FINANČNO NADOMESTILO ZARADI VPLIVA POVEČANJA CEN MINERALNIH GNOJIL IN ENERGENTOV NA KMETIJSKO PRIDELAVO

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki  je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in bo izpolnjeval naslednje pogoje iz odloka:

 • je oddal zbirno vlogo za leto 2021 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2021;
 • na dan uveljavitve odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov;
 • na dan uveljavitve odloka upravičenec ni v postopku zaradi insolventnosti po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US); 
 • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu

Višina finančne pomoči: v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe:

 • trajno travinje, 49 evrov,
 • trajni nasadi, 138 evrov,
 • orna zemljišča, 105 evrov.

Največja skupna upravičena površina za finančno nadomestilo je 100 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi.

Pravna podlaga:

Pomembno:

 • Upravičenec NE oddaja vloge za pridobitev finančne pomoči
 • informativne odločbe se izdajo upravičencem na podlagi razpoložljivih podatkov iz uradnih evidenc
 • potencialni upravičenci, ki želijo uveljaviti pomoč za gospodarstvo in ne finančnega nadomestila za kmetijstvo, morajo obvezno vložiti ugovor na prejeto informativno odločbo (v 15-ih dneh po prejemu informativne odločbe), saj se pomoč za gospodarstvo in finančno nadomestilo za kmetijstvo izključujeta.

Izdaja informativnih odločb: V prvi polovici aprila 2022

Ker je ukrep finančnega nadomestila zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov v kmetijstvu splošen ukrep, veljajo zanj enaki pogoji kot za ukrepe na področju gospodarstva, torej, da bodo stroški energije in stroški mineralnih gnojil v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 narasli za več kot 40 odstotkov ter višina finančnega  nadomestila v letu 2022 ne sme presegati 60 odstotkov zvišanja cen energentov in mineralnih gnojil v primerjavi z letom 2021.

FINANČNO NADOMESTILO ZARADI VPLIVA POVEČANJA CEN ENERGENTOV V ČEBELARSTVU

Upravičenec je  fizična ali pravna oseba, ki je vpisana v centralni register čebelnjakov na dan 5.3.2022 (v nadaljnjem besedilu: register čebelnjakov), v skladu s predpisom, ki ureja register čebelnjakov, kot odgovorna oseba za vzrejo čebel in je imela na dan 30. junija 2021 prijavljeno najmanj eno čebeljo družino, ter bo izpolnjevala naslednje pogoje iz odloka:

 • na dan uveljavitve odloka upravičenec ni v postopku zaradi insolventnosti po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US); 
 • na dan uveljavitve odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov;
 • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu
 • glede prijavljenih čebeljih družin se upošteva zadnje sporočeno število čebeljih družin v čebelnjakih, ki ga je upravičenec v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč, sporočil od 30. oktobra 2020 do vključno 30. junija 2021;

Višina podpore:

 • v obliki pavšala, 5 EUR na čebeljo družino

Pravna podlaga:

Pomembno:

 • Upravičenec NE oddaja vloge za pridobitev finančne pomoči
 • informativne odločbe se izdajo upravičencem na podlagi razpoložljivih podatkov iz uradnih evidenc
 • ugovor na informativno odločbo se lahko vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja najkasneje v 15-ih dneh po prejemu informativne odločbe

Izdaja informativnih odločb: V prvi polovici aprila 2022