Skoči do osrednje vsebine

Finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo

Namen ukrepa

Finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo. (Uradni list RS, 93/22; v nadaljevanju: Odlok).

Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 131, z dne 24. 3. 2022, str. 1).

Upravičenci

Upravičenec do finančnega nadomestila je nosilec kmetijskega gospodarstva, katerega kmetijsko gospodarstvo je nekrivdno zašlo v težak finančni položaj zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala.

in izpolnjuje naslednje pogoje iz odloka:

  • je v letu 2022 oddal zbirno vlogo, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2022;
  • v zbirni vlogi ima prijavljena zemljišča dejanske rabe grafične enote rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev
  • za zemljišča dejanske rabe površine trajnega travnika velja, da mora imeti na teh zemljiščih obtežbo najmanj 0,9 glave velike živine na hektar na dan 1. februarja 2022.
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu
  • na dan uveljavitve odloka ali na dan 16. avgusta 2022 ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov

Finančna pomoč

V obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe:

  • na hektar: 31,73 eura za površine trajnega travnika (1300), travinja z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi (1320), ekstenzivnega sadovnjaka (1222), hmeljišča (1160), trajnih rastlin na njivskih površinah (1180), vinograda (1211), matičnjaka (1212), intenzivnega sadovnjaka (1221), oljčnika (1230), jagod na njivi (1170) in ostalih trajnih nasadov (1240),
  • na hektar: 63,46 eura za površine njive (1100), začasnega travnika (1131), njive za rejo polžev (1150), hmeljišča v premeni (1161), rastlinjaka (1190), rastlinjaka s sadnimi rastlinami (1192) in kmetijskega zemljišča v pripravi (1610)

Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 50 evrov, najvišji pa 35.000 evrov na upravičenca.

Postopek za pridobitev finančnega nadomestila

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje, izda informativno odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Pomembno !!!

  • Upravičenec NE oddaja vloge za pridobitev finančne pomoči
  • informativne odločbe se izdajo upravičencem na podlagi razpoložljivih podatkov iz uradnih evidenc
  • ugovor na informativno odločbo se lahko vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja najkasneje v 15-ih dneh po prejemu informativne odločbe

Finančne določbe

Za pomoč se zagotovijo sredstva v višini 15.000.000 evrov iz naslova iz proračuna Republike Slovenije.

Izdaja odločb

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja bo izdala informativne odločbe o odobritvi sredstev najkasneje do 30. septembra 2022.