Skoči do osrednje vsebine

Finančna pomoč za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2022

NAMEN UKREPA

Namen Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2022 (v nadaljnjem besedilu: program) je zagotovitev stabilnih razmer in omejitev gospodarske škode na najbolj prizadetih in ogroženih kmetijskih gospodarstvih, ki so utrpela škodo v primarni kmetijski proizvodnji zaradi suše leta 2022.

Cilj programa je dodelitev finančne pomoči 23.570 prizadetim kmetijskim gospodarstvom za izpad dohodka na skupno 235.182,5 ha kmetijskih površin zaradi popolnega ali delnega uničenja primarne kmetijske proizvodnje, ki ga je povzročila suša leta 2022.

Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2022 (program suša) je Vlada Republike Slovenije sprejela 25. 5. 2023, s sklepom številka 33000-11/2023/4, z dne 25. 5. 2023.

UPRAVIČENCI

V skladu z 39. členom ZOPNN je upravičenec do državne pomoči po programu:

 - oseba, ki na ozemlju Republike Slovenije obdeluje kmetijska zemljišča in je v času nastanka naravne nesreče kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP);

- pravna oseba, ki na ozemlju Republike Slovenije proizvaja kmetijske pridelke in je v času nastanka naravne nesreče kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi MKGP.

POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI

Oseba iz prve in druge alineje točke 5.3.1. je upravičena do državne pomoči, če:

- je v postopku izdelave končne ocene škode oddala obrazec za prijavo škode »Obrazec 2.09: Ocena škode na kmetijskih kulturah« (v nadaljnjem besedilu: obrazec 2.09), kot to določajo prvi odstavek 43. člena ZOPNN, 55. člen uredbe o metodologiji in Pravilnik o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 112/03, 5/04, 34/04 – popr. in 18/05),

- so bile njene kmetijske površine vključene v končno oceno škode iz 4.1. podpoglavja tega programa,

- je bila na dan 31. maja 2022 vpisana v RKG v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, kot to določa prvi in drugi odstavek 39. člena ZOPNN, in

- ni podjetje v težavah iz 59. točke 2. člena Uredbe 2472/2022/EU, razen če je postala podjetje v težavah zaradi suše leta 2022, kar bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) ugotavljala na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov.

Upravičenci so upravičeni do državne pomoči za tiste kmetijske pridelke, za katere iz ocene neposredne škode sledi, da je njihova kmetijska proizvodnja v obdobju ugotavljanja posledic neugodnih vremenskih razmer manjša od običajne letne kmetijske proizvodnje za več kakor 30 %.

FINANČNE DOLOČBE

Finančna pomoč se upravičencem ne dodeli:

- če je bila za odpravo posledic suše omogočena pridobitev državne pomoči v obliki sofinanciranja zavarovalne premije, kot to določa četrti odstavek 3. člena ZOPNN,

- če predhodno ni izvedla vseh agrotehničnih ukrepov, načrtovanih v okviru kmetijske politike prilagajanja podnebnim spremembam, in drugih načrtovanih ukrepov varstva pred naravnimi nesrečami, katerih posledice bi bilo mogoče s temi ukrepi preprečiti ali jih omiliti, kot to določa peti odstavek 3. člena ZOPNN,

- če je pristojni inšpektor ugotovil, da je proizvajala kmetijski pridelek v letu nastanka škode v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ali predpisi, ki urejajo varstvo voda, namenjenih oskrbi s pitno vodo na teh kmetijskih zemljiščih, kot to določa četrti odstavek 40. člena ZOPNN,

- če so njena kmetijska zemljišča, ki so bila prizadeta zaradi suše leta 2022 na območjih iz registra namakalnih sistemov, razen v primerih, ko zaradi pomanjkanja vode namakanje ni bilo mogoče, kot to določa peti odstavek 40. člena ZOPNN, in

- če ima neporavnan nalog za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, v katerem je ta pomoč, ki jo je dodelil organ iz Republike Slovenije, razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom

- v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 37. člena ZOPNN in v povezavi z 39. členom ZOPNN se sredstva po tem programu upravičencu ne dodelijo, če skupna višina dodeljenih sredstev po tem programu za posameznega upravičenca ne presega 100 eurov.

POSTOPEK ZA DODELITEV FINANČNE POMOČI

Agencija o vlogah odloča na podlagi elektronskih podatkov, prevzetih od URSZR, ki so jih občinske komisije za ocenjevanje škode vnesle v elektronsko zbirko podatkov AJDA (obrazec 2.09. se šteje kot vloga) in so bile zajete v Končno oceno neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše leta 2022.

Upravičencem ni potrebno vložiti vlog na Agencijo!

O izpolnjevanju predpisanih pogojev odloči Agencija z  odločbo o dodelitvi sredstev. Odločbe bodo izdane in izplačila izvedena predvidoma julija 2023.

VIŠINA SREDSTEV

Za izvedbo programa in izplačilo pomoči je zagotovljenih 25.000.000 evrov iz proračunske rezerve v letu 2023.