Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za delo za opravljanje socialnovarstvenih storitev

Pogoji za pridobitev dovoljenja

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV) lahko storitve socialnega varstva opravljajo pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom, in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. Storitve, ki jih zakon določa kot javno službo, opravljajo v okviru mreže javne službe pod enakimi pogoji javni socialno varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu. Storitve socialnega varstva zunaj mreže javne službe opravljajo pravne in fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za delo, ki ga daje in odvzame ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

ZSV v prvem odstavku 65. člena določa, da lahko socialno-varstvene storitve opravlja zasebnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima ustrezno strokovno izobrazbo v skladu z 69. ali 70. členom ZSV,
 • ima opravljen strokovni izpit in je pridobil mnenje socialne zbornice,
 • ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, na katerem bo opravljal zasebno delo, če bo opravljal delo, za katero se zahteva najmanj višješolska izobrazba,
 • ni v delovnem razmerju,
 • mu ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano opravljanje poklica,
 • ima zagotovljene prostore, opremo in kadre, če tako zahteva narava dela.

Način izvedbe

Postopek pridobitve dovoljenja za delo in vpisa v register določa Pravilnik o opravljanju socialno varstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register. Ta določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za izdajo dovoljenja za delo in za vpis v register, ter našteva dokazila, s katerimi vlagatelj dokazuje izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev. Pravna oseba mora tako pred začetkom opravljanja socialno varstvene storitve pridobiti:

 • dovoljenje za delo za konkretno socialnovarstveno storitev (vloga s potrebnimi prilogami se vloži na ministrstvu)
 • soglasje k ceni za konkretno storitev (vloga se poda na ministrstvo ali občino, odvisno od vrste storitve) in
 • odločbo o vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve (vloga se po pridobitvi zgoraj navedenih dokumentov vloži na ministrstvu).

Posebni obrazci za vlogo za dovoljenje za delo ne obstajajo. Vsebina vloge in njene priloge so določene v 4. in 5. členu pravilnika.

Vlogo s potrebnimi prilogami je treba vložiti ali poslati po pošti na:

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 • Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.

 

Seznam zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve