Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Avtomatizacija in digitalizacija proizvodnega procesa varovalk in odklopnikov v ETI-ju 15 milijonov 30. 6. 2024
Kolesarska steza Zagorje - Orehovica

6.403.832 2023
Sanacija brežin Šklendrovec nad cesto Litija-Zagorje - galerija Šklendrovec 5.336.116 2023
Rekonstrukcija Doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski v Izlakah 3.351.300 30.06.2023
Rekonstrukcija in dozidava glasbene šole Zagorje 2.540.000 realizirano
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 1.377.300 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 1.377.300 30.09.2023
Ureditev Ekonomske poslovne cone Zagorje ob Savi 989.445 31.12.2021
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Sanacija plazu Pušave zaradi neurja s poplavami avgusta 2020 750.000 realizirano
Prizidek k centralni enoti in ureditev mansarde Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi 681.000 junij 2022
Energetska prenova Osnovne šole Toneta Okrogarja 670.102 realizirano
Obnova odrske tehnike v Kulturnem centru Delavski dom v Zagorju ob Savi 496.000 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav decembra 2017 330.127 realizirano
Nadomestna gradnja mostu čez Šklendrovec 310.829 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami julija 2019 242.016 realizirano
Sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Zagorje ob Savi 58.680 realizirano
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje Ob Savi (nakup knjižničnega gradiva) 37.335 2020–2021
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami julija 2018 36.334 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Konservatorsko restavratorski poseg na lesenem poznobaročnem ohišju za Marijin kip v župniji Zagorje ob Savi 10.180 2021-2022
Obnova kora v cerkvi sv. Martina na Šilentaboru v župniji Zagorje 7.290 2021-2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Kolesarska steza Zagorje - Orehovica 3.978.692
Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo 3.218.682
Ureditev ekonomsko poslovne cone Zagorje 608.266
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 98.353
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.940

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.