Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo 18,3 milijona 31.12.2023
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Širitev vrtca Videm pri Ptuju 1.749.000 2022-2023
Ureditev ceste in pločnika skozi Zg. Leskovec

521.402 v pripravi
Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Videm 512.675 2022-2023
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami oktobra 2018 (Zgornja Pristava - Dežno) 330.390 realizirano
Sanacija plazu Repišče zaradi neurja s poplavami avgusta 2020 149.020 realizirano
Investicijsko vzdrževalna dela na Dravinji 130.000 2022
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s poplavami julija 2019 (plaz Belavšek) 98.317 realizirano

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo 7.144.898
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 149.399

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.