Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Posodobitev Obrtno industrijske cone Nasipi 2.822.561 31.12.2022
Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah 2.262.264 2023
Projekt Zasavski podjetniški inkubator 2.050.110 31.12.2022
Izvedba krožnega križišča Urgenca v Trbovljah 1.717.587 2022
Sončna elektrarna Blate 1.432.663 2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save 863.451 31.12.2023
Prenova bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici Trbovlje 786.804 januar 2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Nakup medicinske in osebne varovalne opreme za COVID-19 za Bolnišnico Trbovlje 344.395 realizirano
Ureditev križišča cest Bevško-Trbovlje, Latkova vas-Trbovlje in Trbovlje-Hrastnik 70.683 realizirano
Sofinanciranje ureditve novih sodobnejših prostorov regijskega centra za obveščanje.

43.116 2021
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 40.703 2020–2021
Investicijsko vzdrževanje stavbe Delavski dom Trbovlje 30.245 realizirano
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Trbovlje 15.274 realizirano
Konservatorsko restavratorska dela na kipih rudarjev na portalu občinske stavbe v Občini Trbovlje 7.656 2021-2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Infrastrukturna posodobitev obrtno industrijske cone Nasipi 1.735.181
Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah 1.317.732
Projekt Zasavski podjetniški inkubator - ureditev ustrezne infrastrukture 1.244.490
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save 344.722
COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 68.796
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 19.998
Sredstva za podporno okolje za delovanje na področju kulture 2034 19.200

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.