Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko 88,9 milijona 2021-2023
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo 18,3 milijona 31.12.2023
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Občina Slovenska Bistrica 6.164.674 30.06.2023
Izgradnja druge etape obvoznice Slovenska Bistrica 4.467.035 realizirano
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Dozidava in rekonstrukcija objekta za povečanje kapacitet v domu starejših občanov Poljčane, enota Slovenska Bistrica 4.224.000 december 2023
Obnova dvorane Bistrica 3.642.000 2022-2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Novogradnja hleva za krave molznice in ostalih objektov; upravičenec: Frešer Albina 494.337 30.06.2023
Ureditev območja križišča »Pod Jožefom« 302.747 realizirano
Ureditev urbanih vrtov v Slovenski Bistrici 185.961 31.08.2022
Vinogradniški dvorec Visole: obnovitvena dela 151.631 2022
Zamenjava fasadnega ovoja ter stavbnega pohištva na Policijski postaji Slovenska Bistrica 104.000 realizirano
Knjižnica Josipa Vošnjaka (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 88.080 2020–2021
Restavriranje glavnega oltarja sv. Mihaela v župniji Črešnjevec 39.665 2021-2022
Obnova vaških vodnjakov in perišča na Črešnjevcu 24.886 30.09.2022
Obnova kamnite strešne kritine na zvoniku cerkve sv. Jošta Vinarje 20.243 2022
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Slovenska Bistrica 14.647 realizirano

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča 40 milijonov
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo 7.144.898
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje 2.665.710
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 394.508
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 17.909

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.