Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Protihrupni ukrepi ob progi 33,7 milijona 2024-2026
Nadgradnja železniške postaje Sevnica 28,1 milijona 2023-2025
Most čez Savo na Logu 12,2 milijona v pripravi
Sofinanciranje razvoja in proizvodnja polproizvodov - kompozitnih modularnih plošč, z namenom razširitve ponudbe izven dejavnosti opremljanja hotelov, Stilles d.o.o. 5.440.331 31.12.2024
Projekt produktne diverzifikacije z izvedbo razvoja kompozitne modularne kombi plošče 5.440.331 2021 - 2024
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občini Sevnica 4.265.421 31.12.2023
Projekt ceste Loka - Račica 3.000.000 v pripravi
Nova Osnovna šola Ane Gale 2.914.000 2023-2024
Ukrepi za povečanje poplavne varnosti v Sevnici (ureditev Sevnične) 1.678.263 31.03.2022
Komunalno opremljanje v Poslovni coni Sevnica 1.419.831 31.12.2022
Ureditev Vranjskega potoka 1.339.632 2022-2023
Ukrepi za povečanje poplavne varnosti v Sevnici (ureditev Sevnične v Šmarju - 2. faza) 1.250.000 2023
Rekonstrukcija ceste Šentjanž-Glino 1.200.000 v pripravi
Projekt rondo Šmarje 1.000.000 v pripravi
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 966.951 30.06.2023
Rekonstrukcija BE Mavrica v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca 965.127 31.12.2022
Projekt krožišča "Hofer" v Radni 900.000 v pripravi
Obnova prostorov za potrebe Okrajnega sodišča v Sevnici 685.000 2023-2024
Projekt stanovanjskih skupin v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca 559.220 december 2022
Novogradnja hleva za prašiče pitance in skladišča za krmo; upravičenec: Metelko Martin 520.435 30.06.2023
Urejanje nivojskega prehoda pri signalu Gornje Brezovo 516.200 realizirano
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 492.000 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 492.000 30.09.2023
Sanacija in dograditev prezračevalnega sistema Doma starejših občanov Loka pri Zidanem Mostu 480.000 april 2022
Izdelava reciklaže in sanacija vozišča na cesti R3-672, odsek 1338 Zavratec-Smednik 460.461 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju Spodnje Save (popl. 2016, avg. 2019) za leto 2021 395.000 realizirano
Most čez Podvinski potok 300.000 v pripravi
Preplastitev regionalne ceste Breg-Sevnica-Brestanica od km 13,200 do km 14,400 251.006 realizirano
Sanacija nivojskih križanj Dolenji Boštanj in Dolenje Brezovo 130.000 realizirano
Knjižnica Sevnica (nakup knjižničnega gradiva) 42.909 2020–2021
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - spodnja Sava 26.000 realizirano
Konservatorsko-restavratorski posegi na oltarju sv. Mihaela v cerkvi sv. Mihaela v Kompoljah v župniji Boštanj 17.940 2021-2022
Ureditev brivsko-frizerskega salona Kreutz 17.601 2021-2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Sevnica 4.064 realizirano

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Hidravlične izboljšave v občini Sevnica 2.204.576
Komunalno opremljanje v Poslovni coni Sevnica 831.016
Oskrba s pitno vodo v porečju Spodnje Save 465.671
Sofinanciranje infrastrukture za vzpostavitev stanovanjskih skupin za mlajše od 65 let 443.202
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 99.419
COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 70.000
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 8.000

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.