Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1.sklop 42,4 milijona 31.12.2023
Sofinanciranje investicije »Izgradnja novega poslovno-proizvodno-skladiščnega objekta v Postojni in nakup opreme« podjetja PET PAK d.o.o. v sklopu udejanja koncepta zelenega in krožnega gospodarstva. 15 milijonov 31. 12. 2021
Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2.sklop 14,5 milijona maj 2022
Prizidek osnovne šole Antona Globočnika 6.256.000 realizirano
Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju 5.788.141 31.10.2022
Celovita energetska prenova Objekta 14 v vojašnici BAČ, 3.rok 5.639.187 1.12.2022
Celovita energetska sanacija z notranjo prenovo upravno-nastanitvenega objekta v vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni 4.900.000 2022-2023
Kolesarska pot Postojna - Hruševje - Grobišče - Zagon 3.886.545 2023
Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih 2.900.000 30.06.2022
Ureditev prostorov za Upravno enoto Postojna, GURS in AJPES v stavbi Gregorčičev drevored 3 2.700.000 realizirano
Mrežni podjetniški inkubator Primorsko-Notranjska regija - III. Faza 1.467.781 31.12.2022
Bolnišnica Postojna - Ureditev razmer za program OBMP 1.196.820 avgusta 2022
Gradbena dela za izgradnjo krožišča Reška, Titova cesta v Postojni 1.044.791 realizirano
Prenova bolnišnične lekarne v Bolnišnici Postojna 897.899 december 2022
Odprava posledic škode zaradi neurij s poplavami na objektih vodne infrastrukture decembra 2020 na območju Jadranskih rek z morjem (obnova nasipov, mostov, itd.) 650.000 2021-2022
Ograditev zunanjega igrišča z dostopnim hodnikom in nadstrešnico v Centru za tujce Postojna 641.000 2022-2023
Naložba v skladišče za kmetijske proizvode in ureditev dvorišča; upravičenec: Angus, kmetijstvo in storitve, d.o.o. 465.170 30.6.2023
Ureditev ceste Postojna - Razdrto (Smrekce) 462.701 realizirano
Prenova Vojkove koče na Nanosu 423.776 31.12.2022
Naložba v trajne nasade, namakalni sistem in mehanizacijo; upravičenec: Grad Prestranek, turizem, kmetijstvo in storitve, d.d. 379.352 30.06.2023
Nakup poslovnih prostorov na Jenkovi 3 od Občine Postojna za potrebe Okrajnega sodišča v Postojni 343.000 realizirano
Prenova prostorov na Jenkovi 3, Postojna za potrebe Okrajnega sodišča v Postojni 340.000 2023
Naložba v mehanizacijo, opremo in trajni nasad 317.441 30.06.2025
Vzdrževalna dela na Gradu Prestranek 200.000 2021-2022
Angus d.o.o. - naložba v mehanizacijo, opremo in trajni nasad 127.478 30.06.2025
Ureditev sprehajalnih poti, počivališč in zbirališč v Primestnim gozdom z razgledom na Soviču 126.942 31.12.2021
Nakup medicinske in osebne varovalne opreme za COVID-19 za Bolnišnico Postojna 124.165 realizirano
Revitalizacija grajskega parka Haasberg - ureditev parka 81.074 31.12.2022
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (nakup knjižničnega gradiva) 52.369 2020–2021
Projekt ureditve parkirišča PP Postojna 50.000 31.03.2023
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256 30.09.2023
Obnova kipov v cerkvi sv. Križa v župniji Planina pri Rakeku 4.000 2021-2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023
Ustanovitev uprave avtocestne policije 11,2 milijona za celotno Slovenijo 2021-2024

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Kolesarska pot Postojna - Hruševje - Grobišče - Zagon 1.754.424
Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije 1.409.593
Ureditev stavbe v vzhodnem delu Poslovno obrtne cone Veliki Otok - Mrežni podjetniški inkubator PNR - III. Faza. 783.600
Sofinanciranje vzpostavitve treh mobilnih timov za rehabilitacijo ranljivih ljudi, ki težje dostopajo do storitev rehabilitacije v trenutni organiziranosti izvajalcev v javni mreži, so starejši od 65 let in živijo doma. 333.333
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 299.996
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19« 299.979
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj zaščitne kirurške maske 199.996
Podpora planinski športni in rekreacijski infrastrukturi Prenova Vojkove koče na Nanosu 196.526
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 150.000
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 84.429
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 57.881
Sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva 19.394

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.