Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3.sklop 49,9 milijona 30.09.2022
Gradnja novega objekta in nakup opredmetenih osnovnih sredstev, Orodja Erhart Muta 4.603.066 2021
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Ureditev šolskega okoliša v vrtcu Muta 2.211.000 2023-2024
Kolesarska povezava šolskega centra ter industrijske cone Muta z naseljema Muta in Vuzenica (odsek industrijska cona – Vuzenica/Muta) 602.023 2022
Projekt posodobitve žagarskega obrata za primarno predelavo lesa, upravičenec: Predelava lesa, mizarstvo in žagarstvo Tine Vrhnjak s.p. 553.819 30.06.2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Drava 540.500 realizirano
Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta 528.176 realizirano
Nadomestni most čez Bistriški jarek pri Bistrici 505.057 realizirano
Kolesarska povezava Vuzenice z Muto 377.055 2022
Gradnja Dravske kolesarske poti na območju občine Muta - 2. faza z izgradnjo podvoza za kolesarje 365.482 realizirano
Mala sončna elektrarna ARMATURE 358.500 2022
Gradnja Dravske kolesarske poti na območju občine Muta 305.311 realizirano
Sanacija posledic neurja s poplavami avgusta 2019 158.000 realizirano
Sanacija muzeja v Občini Muta 116.232 realizirano
Sanacija plazu na občinski cesti Sp. Muta Gumpat - Breznik 72.816 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zagotovitev prostorskih pogojev za kakovostno bivanje uporabnikov s težjimi in težkimi ter kombiniranimi motnjami, na lokacijah v okviru občin Dravograd, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Muta, Mežica in Ravne na Koroškem za 70 uporabnikov 3.843.481
Kolesarska povezava šolskega centra ter industrijske cone Muta z naselji Muta, Vuzenica in Gortina 481.618
Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta 369.115
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Inovativni sistem za 100% zaščite obraza in za razkuževanje rok v boju s COVID-19 300.000
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 300.000
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 3.500

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.