Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3.sklop 35,3 milijona realizirano
Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo 19 milijonov 31.12.2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Ureditev šolskega okoliša v vrtcu Muta 2.211.000 2023-2024
Gradnja novega objekta in nakup opredmetenih osnovnih sredstev, Orodja Erhart Muta 1.611.073 2021
Kolesarska povezava šolskega centra ter industrijske cone Muta z naseljema Muta in Vuzenica (odsek industrijska cona – Vuzenica/Muta) 602.023 v izvajanju
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Drava 540.500 realizirano
Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta 528.176 realizirano
Nadomestni most čez Bistriški jarek pri Bistrici 505.057 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 – Drava 452.100 realizirano
Gradnja Dravske kolesarske poti na območju občine Muta - 2. faza z izgradnjo podvoza za kolesarje 365.482 realizirano
Gradnja Dravske kolesarske poti na območju občine Muta 305.311 realizirano
Sanacija posledic neurjea s poplavami avgusta 2019 131.424 realizirano
Sanacija muzeja v Občini Muta 116.232 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami avgusta 2019 72.816 realizirano
Odprava posledic poplav na občinski infrastukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s poplavami avgust 2019 35.994 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Vrednost vseh projektov 65,1 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Zagotovitev prostorskih pogojev za kakovostno bivanje uporabnikov s težjimi in težkimi ter kombiniranimi motnjami, na lokacijah v okviru občin Dravograd, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Muta, Mežica in Ravne na Koroškem za 70 uporabnikov 3.843.481
Kolesarska povezava šolskega centra ter industrijske cone Muta z naselji Muta, Vuzenica in Gortina 481.618
Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta 369.115
COVID19 - Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 300.000
Javni razpis »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Inovativni sistem za 100% zaščite obraza in za razkuževanje rok v boju s COVID-19 300.000
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 3.500
Vrednost vseh projektov 5.297.715

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.