Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo 19 milijonov 31.12.2023
Gradnja kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo 15,7 milijona 2023
Kolesarska povezava Huda Luknja med Velenjem in Mislinjo 4.218.667 v pripravi
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Savinje (neurje s poplavami april 2017, 2018, 2019) za leto 2021 1.795.000 realizirano
Energetska sanacija objekta Grmovškov dom na Kopah 988.359 31.12.2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - Savinja 755.250 realizirano
Ureditev trikrakega križišča in para avtobusnih postajališč Dovže, na državni cesti Slovenj Gradec-Zg. Dolič, odsek 1259, km 6.990do km 7.318 639.680 2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Savinja 602.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Drava 540.500 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 – Drava 452.100 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav november 2019 439.910 realizirano
Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami junija, julija in novembra 2019 396.938 realizirano
Preureditev prostorov za vrtec Slovenj Gradec 378.000 2022-2023
Sanacija plazu na lokalni cesti Mislinja - Dovže zaradi neurja s poplavami avgusta 2020 334.243 realizirano
Kulturni hram Mislinja- rekonstrukcija poslovnega objekta in vzpostavitev knjižnice 183.653 31.12.2022
Odprava posledic poplav na občinski infrastukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s poplavami julija 2019 159.579 realizirano
Sanacija plazu »Movže« na cesti Slovenj Gradec - Gornji Dolič 149.640 realizirano
Investicijsko vzdrževalna dela v Kulturnem domu Šentilj 47.600 realizirano
Sanacija obzidja sv. Vid v Završah 37.523 2021-2022
Obnova in zaščita historične fasade cerkev sv. Ahaca v Šentilju pod Turjakom 37.318 2021-2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Mislinja 5.104 december 2021
Dom starejših Mislinja - koncesija za 150 postelj 15.12.2022
Vrednost vseh projektov 50,3 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Kolesarska povezava Huda luknja med Velenjem in Mislinjo 3.374.934

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.