Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo 34 milijonov 31.12.2024
Ureditev ceste Poljana–Štriker (ob G2-112/1255 od km 0,200 do km 0,000 in ob R2-425/1265 od km 0,000 do km 1,190) 6.294.359 30.08.2022
Rekonstrukcija ceste Mežica -Črna na Koroškem od km 5.050 do km 10.900 5.353.403 realizirano
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Sanacija Zgornje mežiške doline za leto 2021 2.500.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Drava 540.500 realizirano
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže - Mežica (izgradnja sekundarnih vodov) 528.721 31.12.2022
Sanacija plazu Lokovica zaradi neurja s poplavami julija 2020 475.294 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 – Drava 452.100 realizirano
Energetska sanacija Koče v Grohotu pod Raduho
337.930 31.12.2022
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s poplavami julija 2020 260.000 realizirano
Mala sončna elektrarna MSE CABLEX-M 244.590 2022
Poplave nov. 2019, Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi poplav oktobra 2018 in novembra 2019 238.989 realizirano
Sanacija muzeja Podzemlja Pece 39.939 2021-2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zagotovitev prostorskih pogojev za kakovostno bivanje uporabnikov s težjimi in težkimi ter kombiniranimi motnjami, na lokacijah v okviru občin Dravograd, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Muta, Mežica in Ravne na Koroškem za 70 uporabnikov 3.843.481
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže ter izgradnja sekundarnih vodov in objektov za odvajanje odpadnih voda 272.304
Kolesarska povezava med Prevaljami in Mežico, odsek Prevalje-Poljana 213.376

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.