Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Rekonstrukcija in izboljšanje bivalnega standarda v Domu starejših občanov Metlika 2.312.877 30.06.2023
Ureditev ceste Metlika-Podzemelj, od km 2,670 do km 4,140 in izgradnja pločnika in avtobusnega postajališča od km 2,670 do km 2,950 v naselju Primostek 1.640.363 2022
Preplastitev in sanacija vozišča na cestiNovo mesto (Revoz)-Metlika 1.127.852 realizirano
Prizidek k osnovni šoli Podzemelj 715.000 2022-2023
Odvajanje in čiščenje v porečju Kolpe (aglomeracija Metlika) 395.510 12.10.2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju Spodnje Save (popl. 2016, avg. 2019) za leto 2021 395.000 realizirano
Rekonstrukcija vozišča na cesti Štrekljevec-Jugorje 155.283 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - spodnja Sava 26.000 realizirano
Uvedba Krpan - Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 8.256 30.09.2023
Dokončanje obnove notranjosti v cerkvi lurške Matere Božje v župniji Metlika 8.000 2021-2022
Vrednost vseh projektov 6.784.141

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
COVID19 - Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 354.537
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe
81.038
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 29.992
Vrednost vseh projektov 465.567

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.