Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo 18,3 milijona 31.12.2023
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju (Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk) 8.782.477 2023
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Ureditev ceste in pločnika Stoperce - Grdina 1.600.000 v pripravi
Ureditev ceste skozi Ptujsko goro 1.100.000 v gradnji
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Drava 540.500 realizirano
Turistična destinacija Haloze - vzpostavitev enotne blagovne znamke, ki bo omogočala razvoj območja, vzpostavitev delovnih mest razvoj samooskrbne verige 177.334 31.12.2021

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo 7.144.898
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 222.531

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.