Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Izgradnja centra odličnosti InnoRenew CoE in nabava vrhunske raziskovalne opreme ter izgradnja požarnega laboratorija 41,1 milijona 31.12.2022
Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2.sklop 9.382.411 21.12.2021
Projekt nov Policijski center Logatec 8.200.000 2022-2024
Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju 5.143.298 31.08.2022
Novogradnja enote vrtca Kurirček 2.110.000 2022-2024
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja zgornje Save (dec. 2017, 2018, febr. 2019) za leto 2021 1.399.198 realizirano
Sanacija zidu in brežine na cesti Logatec-Žiri 1.317.612 realizirano
Zadrževalnik Črni potok, zmanjšanje poplavne ogroženosti (zmanjšanje pretoka visokih voda) 1.261.385 31.12.2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukturena območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Ureditev ceste, izgradnja hodnika za pešce in krožnega križišča Logatec - priključek Logatec 855.173 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Izgradnja dnevnega centra v Domu starejših občanov Logatec 717.000 december 2022
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice 411.603 30.06.2023
Gradbena dela za ureditev ceste Logatec-Grčarevec na regionalni cesti Kalce-Podplanina 197.828 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na zgornji Savi zaradi poplav poleti in novembra 2019 163.000 realizirano
Nabava opreme za Narodni dom v Občini Logatec 99.567 realizirano
Sanacija vozišča na cesti Rakek - Logatec 96.287 realizirano
Odprava pomanjkljivosti pri Sanaciji zidu in brežine na cesti Logatec – Žiri 14.530 realizirano
Vrednost vseh projektov 75,3 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice 349.863
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 100.000
Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 75.600
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 73.876
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije 68.245
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 14.999
Vrednost vseh projektov 682.583

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.