Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2.sklop 14,5 milijona maj 2022
Nov Policijski center Logatec 8.200.000 2022-2024
Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju 5.788.141 31.10.2022
Novogradnja enote vrtca Kurirček 2.110.000 2022-2024
InnoRenew CoE: nabava vrhunske raziskovalne opreme ter izgradnja požarnega laboratorija 2.021.203 31.12.2022
Izgradnja dnevnega centra v Domu starejših občanov Logatec 1.275.000 december 2022
Zadrževalnik Črni potok, zmanjšanje poplavne ogroženosti (zmanjšanje pretoka visokih voda) 1.261.385 31.12.2022
Ureditev ceste, izgradnja hodnika za pešce in krožnega križišča Logatec - priključek Logatec 855.173 realizirano
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - Občina Logatec 838.975 30.06.2023
Gradbena dela za ureditev ceste Logatec-Grčarevec na regionalni cesti Kalce-Podplanina 197.828 realizirano
Nabava opreme za Narodni dom v Občini Logatec 99.567 realizirano
Sanacija vozišča na cesti Rakek - Logatec 96.287 realizirano
Knjižnica Logatec (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 43.832 2020–2021

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice 349.863
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 100.000
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 75.600
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 73.876
Sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije 68.245
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 14.999

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.