Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura 4.544.901 30.11.2023
Rekonstrukcija in izboljšanje bivalnega standarda v Domu starejših Lendava 4.087.692 30.06.2023
Izgradnja nasipa Benica (Frisco) 2.995.195 realizirano
Dograditev visokovodnega nasipa Gaberje 1.811.000 2022
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji 1.632.925 30.08.2023
Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti - gradbeni ukrepi na porečju Mure - gradnja nasipa v Benici 1.290.415 realizirano
Kolesarska steza Lendava - Velika Polana - Črenšovci 1.262.901 v pripravi
Izgradnja prizidka k Dvojezični OŠ 1.233.000 2021-2022
Izgradnja kolesarske povezave Lendava - Dobrovnik - Kobilje 1.220.752 2023
Gradnja nasipa v Benici 1.100.000 realizirano
Sanacija objekta Okrajnega sodišča Lendava 650.000 2022
Projekt dveh stanovanjskih skupin DSO Lendava 646.132 marec 2023
Kolesarsko omrežje Turnišče-Dobrovnik-Lendava 477.030 2022
Gradnja dodatnih prostorov DSŠ Lendava 448.925 2022-2023
Razširitev industrijsko poslovne cone Lendava 318.350 realizirano
Povračilo sredstev obmejnim občinam iz naslova Schengen-a 251.843 31.12.2022
Obnova Lendavskega gradu 200.000 2021-2022
Projekt Zipline Vinarium 174.916 30.09.2022
Knjižnica - Kulturni Center (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 170.041 2020–2021
Prenova prostorov v Lendavi 108.316 realizirano
Center Radmožanci - opremljanje centra 103.160 realizirano v 2021
Sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Lendava 73.350 realizirano
Sanacija plazu pod Lendavskim gradom 72.278 realizirano
Oprema Centra za zgodnjo obravnavo otrok Radmožanci 50.000 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256 30.09.2023

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo 4.044.363
Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje 490.569
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 298.558
Razširitev industrijsko poslovne cone Lendava 193.050
Dvig kakovosti dvojezičnega šolstva z novimi pristopi poučevanja za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem 128.000
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 8.000

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.