Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura 4.544.901 30.11.2023
Rekonstrukcija in izboljšanje bivalnega standarda v Domu starejših Lendava 4.087.692 30.06.2023
Izgradnja nasipa Benica (Frisco) 2.995.195 realizirano
Dograditev visokovodnega nasipa Gaberje 1.811.000 2022
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji 1.632.925 30.08.2023
Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti - gradbeni ukrepi na porečju Mure - gradnja nasipa v Benici 1.290.415 realizirano
Kolesarska steza Lendava - Velika Polana - Črenšovci 1.262.901 v pripravi
Izgradnja prizidka k Dvojezični OŠ 1.233.000 2021-2022
Izgradnja kolesarske povezave Lendava - Dobrovnik - Kobilje 1.220.752 2023
Gradnja nasipa v Benici 1.100.000 realizirano
Sanacija objekta Okrajnega sodišča Lendava 650.000 2022
Projekt dveh stanovanjskih skupin DSO Lendava 646.132 marec 2023
Kolesarsko omrežje Turnišče-Dobrovnik-Lendava 477.030 2022
Gradnja dodatnih prostorov DSŠ Lendava 448.925 2022-2023
Razširitev industrijsko poslovne cone Lendava 318.350 realizirano
Povračilo sredstev obmejnim občinam iz naslova Schengen-a 251.843 31.12.2022
Obnova Lendavskega gradu 200.000 2021-2022
Projekt Zipline Vinarium 174.916 30.09.2022
Knjižnica - Kulturni Center (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 170.041 2020–2021
Prenova prostorov v Lendavi 108.316 realizirano
Center Radmožanci - opremljanje centra 103.160 realizirano v 2021
Sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Lendava 73.350 realizirano
Sanacija plazu pod Lendavskim gradom 72.278 realizirano
Oprema Centra za zgodnjo obravnavo otrok Radmožanci 50.000 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256 30.09.2023

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo 4.044.363
Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje 490.569
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 298.558
Razširitev industrijsko poslovne cone Lendava 193.050
Dvig kakovosti dvojezičnega šolstva z novimi pristopi poučevanja za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem 128.000
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 8.000

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.